Toimintakertomus 2012

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL)

Toimintakertomus 2012

1. Tarkoitus ja toiminta

Vuosi 2012 oli EKYLin 32. toimintavuosi. Vuoden aikana pidettiin yhteyttä jäsenyhdistyksiin, kaupungin päättäjiin, virkamiehiin ja yhteistyökumppaneihin.

Keskusjärjestönä EKYLin tärkein tehtävä on huolehtia jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksistä ja niiden kehittämisestä. Tähän liittyy kaupunginosatyön tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen sekä yhdistysten keskinäisen tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteistyön lisääminen. Vuoden aikana tavoitteisiin vastattiin mm. puheenjohtajien tapaamisessa ja nopealla ja laajalla viestinnällä.

2. Jäsenistö

Liiton toiminnassa oli vuoden lopussa mukana 45 yhdistysjäsentä. Tämä on sama määrä kuin edellisen vuoden lopussa.

Toiminta kattaa hyvin koko Espoon.

3. Toiminta

Liitto palveli ja tuki jäsenyhdistyksiään yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Liiton toimintaa tehtiin tunnetummaksi jäsenyhdistysten keskuudessa jäsenkirjeissä ja tapaamisissa.

Vuoden aikana järjestettiin yksi jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaaminen. Tapaaminen järjestettiin 5.6. Fortumilla Keilaniemessä. Osallistujia tapaamisessa oli noin 30.

3.1. Tiedotus

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin EKYLin kotisivuilla, Liiton verkkoviestintäalueella, jäsentiedotteissa sekä sähköpostitse jäsenyhdistyksille. Jäsentiedote lähetettiin jäsenyhdistyksille sähköpostitse neljä kertaa vuoden aikana.

Liiton verkkosivustoa (www.ekyl.fi) ylläpidettiin ja kehitettiin. Sivuston sisällön ylläpidosta vastaa järjestösihteeri.

Vuonna 2012 perustettiin EKYLille täydentäväksi tiedotuskanavaksi Facebook-sivu (https://www.facebook.com/EKYLry).

3.2. Koulutus

Liitto järjesti vuoden 2012 aikana kaksi koulutusta.

4.-5.2. pidettiin Ensiapu 1 –koulutus. Kurssille osallistui 8 henkeä EKYLin jäsenyhdistyksistä.

2.-11.5. järjestettiin järjestyksenvalvojan peruskurssi. Kurssille osallistui 8 henkeä EKYLin jäsenyhdistyksistä sekä 4 henkeä järjestöyhteistyössä EMY ry:n kautta.

3.3. Espoo-päivän vietto

EKYL juhlisti Espoo-päivää 25.8. avoimilla ovilla Parkvillassa. Päivän aikana talossa vieraili noin 50 henkeä.

Useat EKYLin jäsenyhdistykset järjestivät omia tapahtumiaan Espoo-päivänä ja hakivat tarvitsemansa avustukset suoraan kaupungilta.

Perinteisiä kaupunginjohtajan aamukahveja ei järjestetty Espoo-päivän yhteydessä, sillä kahvitilaisuus järjestettiin vuonna 2012 jo helmikuussa. (kts. kohta 5. Yhteistyö)

3.5. Kotikaupunkipolut

EKYL on ollut koordinoivana ja avustavana tahona paikallisten kaupunkipolkujen laatimisen suhteen.

Syksyllä 2012 käynnistyi Espoon kaupungin tuella Kotikaupunkipolkujen päivitysprojekti, joka jatkuu vuonna 2013. Hankkeen toteuttaa Kotikaupunkipolkujen toimittaja Pauli Saloranta yhdessä EKYLin järjestösihteerin sekä eri jäsenyhdistysten vapaaehtoisten kanssa. Hankkeen tiimoilta järjestettiin jäsenyhdistysten jäsenille informaatiotilaisuus 13.9.

Kotikaupunkipolkujen päivityshankkeeseen ei tällä erää kuulu uusien polkujen valmistelu. EKYLin tietoon ei ole tullut uusia polkuja vuonna 2012.

3.6. Vuokrauspalvelu

EKYL hoiti Espoon kaupungin omistamien Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon tilavuokraukseen liittyvät tehtävät.

3.7. Asukasvaikuttaminen

Asukasfoorumitoimintaa järjestetään Espoon seitsemällä suuralueella. Asukasfoorumien järjestämisestä vastaavat kullekin alueelle valitut valmisteluryhmät. Niiden jäsenet valitsee asukasfoorumityöryhmä, joka koostuu kolmen keskusjärjestön (Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry EKYL, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry EOK ja Esbobygdens Ungdomsförbund rf EBUF) työryhmään asettamista edustajista.

EKYLin edustajat asukasfoorumityöryhmässä olivat Mikko Perkko ja Solveig Forsberg. Mikko Perkko toimi työryhmän puheenjohtajana.

4. Organisaatio

Liitto järjesti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joissa sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja käytiin vilkasta keskustelua.

Kevätkokouksessa (24.4.) Lagstadin kotiseututalossa hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Yleiskeskustelussa käsiteltiin yhdistyksiä koskettavia ajankohtaisia asioita.

Syyskokouksessa (8.11.) Albergan kartanossa suunnittelupäällikkö Pirjo Siren Espoon kaupungin teknisen keskuksen katu- ja viherpalveluiden suunnitteluyksiköstä alusti aiheesta Yleisten alueiden suunnittelu, vuorovaikutus asukkaiden ja yhdistysten kanssa.

4.1. Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimii järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu hallitukselle.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Mikko Perkko, varapuheenjohtajana Ann-Christin Lintula ja sihteerinä järjestösihteeri. Liiton hallitus kokoontui 10 kertaa. Seuraavassa hallituksen kokoonpano ja kokousaktiivisuus (suluissa kokousosallistumisten määrä tapaamiskokouksissa):

Mikko Perkko (Olari-Seura ry) (10)

Varsinaiset jäsenet:

Jukka Kivi (Soukka-Seura ry) (10)
Raimo Kukko (Friisilän Omakotiyhdistys ry) (9)
Ann-Christin Lintula (Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry) (9)
Ulla Palomäki (Järvenperän Omakotiyhdistys ry) (7)
Reijo Stedt (Mankkaa-Seura ry) (9)
Silve Sahlan (Jupperin Omakotiyhdistys ry) (8)
Mikael Stürmer (Kauklahti-Seura ry) (7)
Matti Viikari (Soukka-Seura ry) (3)

Varajäsenet:

Heikki Miettinen (Haukilahden Seura ry) (7)
Juhani Parisaari (Kivenlahti – Stensvik ry) (2)
Marja-Liisa Pietilä (Tapiolan Kilta ry) ()
Kristiina Arino (Pro Westend ry) ()
Raili Lindberg (Laajalahti ry) (7)
Solveig Forsberg (Esbo Hembygdsförening rf) (8)
Pasi Raunio (Iivisniemi-Kaitaa Seura ry) (4)
Esko Meuronen (Rastaalan Omakotiyhdistys ry) (4)

Tilintarkastajana toimi KHT Kaj Kiljander ja varatilintarkastajana KHT Aarne Koivikko.

4.2. Henkilöstö

Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa (osoite Parkvillanpolku 4, 02600 Espoo). Toimiston päivystysajat ovat olleet tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30—12.00 sekä torstaisin klo 15.00—17.00.

Osa-aikaisena palkattuna järjestösihteerinä toimi Kristel Nyberg.

EKYL vastaa sekä Parkvillan että Albergan kartanon tilavarausten vastaanotosta. Parkvillan tilavarauksia hoiti järjestösihteeri ja Albergan varauksia hoiti, palkattuna työntekijänä, Eine Kuismin.

4.3 Työryhmät

Hallitus asetti työryhmiä valmistelemaan ja vahvistamaan liiton toimintaa. Ryhmät valmistelivat aihealueensa asioita hallituksen käsittelyyn. Työryhmien aihealueita olivat talous, koulutus, perinneasiat ja verkkoviestintä.

5. Yhteistyö

5.1 Espoon kaupunki

Yhteyksiä kaupungin ja EKYLin toiminnan kannalta keskeisimpien hallintokuntien johtoon ylläpidettiin ja luotiin pyrkimyksenä osoittaa kaupunginosayhdistystoiminnan merkitys vahvuutena Espoon kaupungin kehittämisessä.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä järjesti perinteisen aamukahvitilaisuuden EKYLin ja EOK:n puheenjohtajille 16.2.2012 Gumbölen kartanossa. Tilaisuuteen osallistui lähes 40 yhdistysten edustajaa.

Järjestösihteeri sekä Mikael Stürmer hallituksen edustajana osallistuivat 26.11.2012 Espoon kaupungin järjestämään asukastilaisuuteen ”Asukas- ja muut yhteisöt paikallisten palvelujen järjestäjinä”.

5.2 Muut toimijat

Yhteyksiä muihin alan toimijoihin luotiin osallistumalla aktiivisesti koulutuksiin, seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin, jotka liittyivät järjestötoimintaan, kotiseutuun ja asuinympäristöön.

Espoon seudun Kulttuurisäätiön hallituksessa toimi EKYLin edustajana Heikki Kotamies. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.

Liiton perinnetyöryhmä tapasi 24.9.2012 Espoon Perinneyhdistys Aurora ry:n hallituksen yhteistyön merkeissä.

EKYL osallistui yhteistyössä HELKA ry:n sekä Stadin Rantaryhmän kanssa Suomen Kotiseutuliiton Kulttuuriympäristö kunniaan – koulutuskierroksen pääkaupunkiseudun koulutuksen järjestelyihin. Koulutus pidettiin 3.3.2012 Helsingin kaupunkisuunnittelukeskuksen Laituri – tilassa Kampissa. Osallistujia oli yli 40.

Puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat Rakennustaiteen Seuran järjestämään Tornin varjossa – seminaariin perjantaina 20.4.2012 Laituri -tilassa Kampissa. Lisäksi he osallistuivat 8.5.2012 järjestettyyn Museoviraston ”Rakennettu hyvinvointi” – hankkeen kevätseminaariin Suomen Urheilumuseossa Helsingin Olympiastadionilla. Syyskaudella puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat kulttuurikeskus Hanasaaren, Pohjola – Nordenin sekä Kuntaliiton järjestämään Kuntavaalien alla: Lähidemokratia Pohjoismaissa –seminaariin sekä 4.12.2012 Helka ry:n järjestämään Leader-toimintatavan laajentaminen kaupunkeihin -sidosryhmäseminaariin.

Puheenjohtaja osallistui Valtakunnallisille Kotiseutupäiville ja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen Mikkelissä 2.-5.8.2012. Päivien teemana oli Kivikaudesta Digiaikaan.

Mikko Perkko toimii EKYLin edustajana Kotiseutuliiton valtuustossa vuosina 2011 – 2013.

Jukka Kivi toimi Kotiseutuliiton kaupunkijaoksen jäsenenä vuosina 2011-2012.

6. Talous

Liiton toiminta rahoitettiin Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja palveluista sekä hankkeista saatavilla tuloilla. Liiton toimintakulut muodostuivat pääosin palkoista sekä palveluiden ja tarvikkeiden hankinnasta.

EKYL sai vuonna 2012 kaupungilta toiminta-avustusta 18 000 €.

EKYL hoitaa, korvausta vastaan, Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon tilavarauksiin liittyvät asiat.