Toimintakertomus

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL)

Toimintakertomus 2016

1. Tarkoitus ja toiminta

Vuosi 2016 oli EKYLin 36. toimintavuosi. Vuoden aikana pidettiin yhteyttä jäsenyhdistyksiin, kaupungin päättäjiin, virkamiehiin ja yhteistyökumppaneihin.

Keskusjärjestönä EKYLin tärkein tehtävä on huolehtia jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksistä ja niiden kehittämisestä. Tähän liittyy kaupunginosatyön tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen sekä yhdistysten keskinäisen tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteistyön lisääminen. Vuoden aikana tavoitteisiin vastattiin mm. puheenjohtajien tapaamisessa, järjestämällä erilaisia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä nopealla ja laajalla viestinnällä.

2. Jäsenistö

Liiton toiminnassa oli vuoden lopussa mukana 47 yhdistysjäsentä. Jäsenmäärä lisääntyi yhdellä edeltävästä vuodesta. Toiminta kattaa hyvin koko Espoon.

3. Toiminta

Liitto palveli ja tuki jäsenyhdistyksiään yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Liiton toimintaa tehtiin tunnetummaksi jäsenyhdistysten keskuudessa jäsenkirjeissä ja tapaamisissa.

Vuoden aikana järjestettiin yksi jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaaminen. Tilaisuus järjestettiin 9.6. ja retki suuntautui tällä kertaa Suomen luontokeskus Haltiaan.

Tulevaan Suomi 100 –juhlavuoteen valmistauduttiin jo toimintavuoden 2016 aikana valmistelemalla syksyllä 2017 pidettävää konserttia, järjestämällä jäsenyhdistyksille infotilaisuus ja osallistumalla itse Espoon kaupungin järjestämiin aiheeseen liittyviin tilaisuuksiin sekä tiedottamalla näistä jäsenyhdistyksille.

3.1. Tiedotus

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin EKYLin kotisivuilla, jäsentiedotteissa sekä sähköpostitse jäsenyhdistyksille. Jäsentiedote lähetettiin jäsenyhdistyksille sähköpostitse neljä kertaa vuoden aikana.

Liiton verkkosivustoa (www.ekyl.fi) ylläpidettiin ja kehitettiin. Sivuston sisällön ylläpidosta vastaa järjestösihteeri. Täydentävänä tiedotuskanavana ylläpidettiin Facebook-sivua (https://www.facebook.com/EKYLry).

Länsiväylän kumppanisivulla (http://www.lansivayla.fi/blogi/espoon-kaupunginosayhdistysten-liitto) julkaistiin mm. uutisia EKYLin ja jäsenyhdistysten erilaisista tapahtumista.

EKYL on mukana järjestötoimijana http://www.espoolaiset.fi –verkkopalvelussa.

3.2. Koulutus

Vuoden 2016 koulutustoiminta oli keskustelu- ja yhteistyöpainotteista. Kevätkaudella keskustelutilaisuuksia järjestettiin Rethink Espoo –nimikkeellä (kts. 5. Yhteistyö). Syyskuussa EKYL järjesti Suomi 100 –aiheisen tietoiskun ja työpajan yhdistyksille.

3.3. Espoo-päivän vietto

Useat EKYLin jäsenyhdistykset järjestivät omia tapahtumiaan Espoo-päivänä ja hakivat tarvitsemansa avustukset suoraan kaupungilta.

3.4. Kotikaupunkipolut

EKYL on ollut koordinoivana ja avustavana tahona paikallisten kaupunkipolkujen laatimisen suhteen.

Hanke uusien historiapainotteisten kotikaupunkipolkujen laatimiseksi Järvenperään ja Kauklahteen eteni ja Järvenperän uusi kotikaupunkipolku julkaistiin elokuussa 2016. Puuttunut rahoitusosa Kauklahden polulle varmistui kun polkuprojektiin saatiin pieni avustus Helsingin yliopistolta ja Kauklahden kotikaupunkipolun toimitustyö aloitettiin elokuussa.

3.5. Vuokrauspalvelu

EKYL hoiti Espoon kaupungin omistamien Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon tilavuokraukseen liittyvät tehtävät.

3.6. Asukasvaikuttaminen

Asukasfoorumitoimintaa järjestetään Espoon seitsemällä suuralueella. Asukasfoorumien järjestämisestä vastaavat kullekin alueelle valitut valmisteluryhmät. Niiden jäsenet valitsee asukasfoorumityöryhmä, joka koostuu kolmen keskusjärjestön (Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry EKYL, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry EOK ja Esbobygdens Ungdomsförbund rf EBUF) työryhmään asettamista edustajista.

EKYLin edustajat asukasfoorumityöryhmässä olivat Mikko Perkko ja Raili Lindberg. Mikko Perkko toimi työryhmän puheenjohtajana.

4. Organisaatio

Liitto järjesti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joissa virallisten asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja käytiin vilkasta keskustelua.

Kevätkokouksessa (28.4.) Albergan kartanossa hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Ennen kokouksen alkua Sellon kirjaston erikoiskirjastonhoitaja Satu Nylund alusti aiheesta Kirjasto kaupunkilaisten kohtaamispaikkana.

Syyskokouksessa (24.11.) Albergan kartanossa käsiteltiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma. Lisäksi kokouksessa valittiin puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Ennen kokouksen alkua ympäristömuotoilija Niko Riepponen alusti aiheesta Yhdessä kohti fiksumpaa kaupunkia.

4.1. Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimi järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu hallitukselle.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Mikko Perkko, varapuheenjohtajana Ann-Christin Lintula ja sihteerinä järjestösihteeri. Liiton hallitus kokoontui 10 kertaa. Alla hallituksen kokoonpano ja kokousaktiivisuus (sulkeissa kokousosallistumisten määrä tapaamiskokouksissa):

Mikko Perkko (Olari-Seura ry) (10)

Varsinaiset jäsenet:

Urpo Kotipalo (Jupperin Omakotiyhdistys ry) (8)
Raimo Kukko (Friisilän Omakotiyhdistys ry) (7)
Raili Lindberg (Laajalahti ry) (10)
Ann-Christin Lintula (Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry) (8)
Ulla Palomäki (Järvenperän Omakotiyhdistys ry) (3)
Kari Pietarinen (Leppävaara-Seura ry) (4)
Kari Simonen (Kauklahden Omakotiyhdistys ry) (8)
Reijo Stedt (Mankkaa-Seura ry) (9)

Varajäsenet:

Mika Hentunen (Matinkylä-seura ry) (8)
Juha Koivisto (Otaniemi-Seura ry) (2)
Sten Lindgren (Pro Ruukinranta ry) (7)
Matti Metsäranta (Viherlaaksolaiset ry) (1)
Heikki Miettinen (Haukilahden Seura ry) (4)
Teuvo Tikkanen (Veinin Omakotiyhdistys ry) (8)
Tarja Vaakanainen (Rastaalan Omakotiyhdistys ry) (1)
Hanne Österberg (Kauklahti-seura ry) (9)

Tilintarkastajana toimi KHT Kaj Kiljander ja varatilintarkastajana HTM Harri Saarinen.

4.2. Henkilöstö

Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa (osoite Parkvillanpolku 4, 02600 Espoo). Toimiston päivystysajat ovat olleet tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30—12.00 sekä torstaisin klo 15.00—17.00.

Osa-aikaisena palkattuna järjestösihteerinä toimi Kristel Nyberg.

EKYL vastaa sekä Parkvillan että Albergan kartanon tilavarausten vastaanotosta. Parkvillan tilavarauksia hoiti järjestösihteeri ja Albergan varauksia hoiti, palkattuna työntekijänä, Eine Kuismin.

4.3 Työryhmät

Hallitus asetti työryhmiä valmistelemaan ja vahvistamaan liiton toimintaa. Ryhmät valmistelivat aihealueensa asioita hallituksen käsittelyyn. Työryhmien aihealueita olivat talous, koulutus, perinneasiat ja profiili- ja viestintäasiat.

5. Yhteistyö

Yhteyksiä kaupungin ja EKYLin toiminnan kannalta keskeisimpien hallintokuntien johtoon ylläpidettiin ja luotiin pyrkimyksenä osoittaa kaupunginosayhdistystoiminnan merkitys osana Espoo-tarinaa.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä järjesti perinteisen aamukahvitilaisuuden EKYLin ja EOK:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille 22.4.2016. Kahvit juotiin Espoon valtuustotalon kahviossa. Tilaisuuteen osallistui 35 yhdistysten edustajaa.

Yhteistyössä Kulttuurin tulosyksikön kanssa järjestettiin 8.12. tapaaminen, jonka aiheena oli vuoropuhelu kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista ja käytäntöjen sujuvoittaminen kaupunginosatoimijoiden näkökulmasta. Jatkotoimenpiteenä EKYL avasi kaupunginosatoimijoille kyselyn aiheesta ja Kulttuurin tulosyksikön kanssa sovittiin keskustelun jatkamisesta vastausten pohjalta kevätkaudella 2017.

Osana valtakunnallisen Kestävän kehityksen yhteiskunta –projektin Sitoumus 2050 –kampanjaa EKYL teki syyskaudella kulttuuriympäristösitoumuksen, jossa liitto sitoutuu edistämään espoolaisten kaupunginosatoimijoiden aktiivista toimintaa sekä vaikutusmahdollisuuksia kulttuuriympäristön puolesta. EKYLin pyrkimys edistää kaupunginosatoimijoiden ja Espoon kaupungin edustajien vuoropuhelua on osa sitoumuksen toteutusta.

Espoon seudun Kulttuurisäätiön hallituksessa toimi EKYLin edustajana Mikko Perkko. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä. EKYL tuki vuonna 2016 säätiötä pienellä lahjoituksella säästössä olevien korkotuottojen turvin.

Yhteyksiä muihin alan toimijoihin luotiin osallistumalla aktiivisesti koulutuksiin, seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin, jotka liittyivät järjestötoimintaan, kotiseutuun ja asuinympäristöön.

Keväällä 2016 Suomen Kotiseutuliiton maakunnallisten kokousten sarja käynnistyi Uudenmaan liiton tiloissa 26.4. Uudenmaan kotiseututoimijoiden kokouksella sekä seminaarilla, jonka teemana oli hankerahoitus. EKYLin puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat tilaisuuteen. He osallistuivat myös Kajaanissa 4.-7.8. pidetyille Valtakunnallisille Kotiseutupäiville, joiden yhteydessä puheenjohtaja edusti EKYLiä Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa.

EKYL tuki vuonna 2016 Suomen Kotiseutuliiton perustamaa kotiseutusäätiötä pienellä lahjoituksella säästössä olevien korkotuottojen turvin.

EKYL jatkoi toimivaa yhteistyötä Helsingin kaupunginosayhdistysten (Helka) kanssa.

EKYL tekee jatkuvasti yhteistyötä Espoon Järjestöjen Yhteisö EJYn ja muiden järjestötoimijoiden kanssa. Vuonna 2016 järjestettiin usean järjestötoimijan yhteishankkeena Rethink Espoo –teemailtasarjan suunnittelu osana Kansalaistoiminnan keskus Unelman toimintaa. Puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat työryhmän toimintaan. EKYL oli pääjärjestäjänä Rethink Kaupunkisuunnittelu –illassa 16.3. ja yhtenä järjestäjistä Rethink Kaupunkikulttuuri –illassa 20.1. sekä Rethink Järjestötoiminta –illassa 18.5.

Puheenjohtaja Mikko Perkko toimi EKYLin edustajana Kotiseutuliiton valtuustossa ja järjestösihteeri Kristel Nyberg kaupunkityön jaostossa.

Puheenjohtaja Mikko Perkko toimi EKYLin edustajana myös Espoon turvallisuusstrategian johtoryhmässä.

6. Talous

Liiton toiminta rahoitettiin Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja palveluista sekä hankkeista saatavilla tuloilla. Liiton toimintakulut muodostuivat pääosin palkoista sekä palveluiden ja tarvikkeiden hankinnasta.

EKYL sai vuonna 2016 kaupungilta toiminta-avustusta 14 000 €.

EKYLin perimät jäsenmaksut menevät pääosin kattojärjestön, Suomen Kotiseutuliiton jäsenmaksun kattamiseen.

EKYL hoitaa, korvausta vastaan, Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon tilavarauksiin liittyvät asiat.

Vuoden 2016 tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä.