Toimintakertomus 2011

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL)
Toimintakertomus 2011

1. Tarkoitus ja toiminta

Vuosi 2011 oli EKYLin 31. toimintavuosi.  Vuoden aikana pidettiin yhteyttä jäsenyhdistyksiin, kaupungin päättäjiin, virkamiehiin ja yhteistyökumppaneihin.

Keskusjärjestönä EKYLin tärkein tehtävä on huolehtia jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksistä ja niiden kehittämisestä. Tähän liittyy kaupunginosatyön tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen sekä yhdistysten keskinäisen tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteistyön lisääminen. Vuoden aikana tavoitteisiin vastattiin mm. puheenjohtajien tapaamisessa, yhdistysten omalla verkkoalueella sekä nopealla ja laajalla viestinnällä.

2. Jäsenistö

Liiton toiminnassa oli vuoden lopussa mukana 43 yhdistysjäsentä. Tämä on kaksi jäsenyhdistystä vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

Toiminta kattaa hyvin koko Espoon.

3. Toiminta

Liitto palveli ja tuki jäsenyhdistyksiään yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Liiton toimintaa tehtiin tunnetummaksi jäsenyhdistysten keskuudessa jäsenkirjeissä ja tapaamisissa.

Vuoden aikana järjestettiin yksi jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaaminen. Tapaaminen järjestettiin 8.6. näyttelykeskus WeeGee:ssä KAMU:n (Espoon Kaupunginmuseo) vieraana. Intendentti Pirkko Sillanpää kertoi museon keruupolitiikasta jonka jälkeen opastettu tutustuminen ”Intohimona keräily” -näyttelyyn. Osallistujia tapaamisessa oli 16.

3.1. Tiedotus

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin EKYLin kotisivuilla, Liiton verkkoviestintäalueella, jäsentiedotteissa sekä sähköpostitse jäsenyhdistyksille. Jäsentiedote lähetettiin jäsenyhdistyksille sähköpostitse neljä kertaa vuoden aikana.

Liitolla on käytössä oma verkkoviestintäjärjestelmä Tietotorin kansalaisverkossa. Siinä on sekä julkinen verkkosivusto että sisäinen viestintäjärjestelmä.

Liiton verkkosivustoa (www.ekyl.fi) ylläpidettiin ja kehitettiin. Joulukuussa toteutettiin sivuston ulkoasu- ja rakenneuudistus. Sivuston sisällön ylläpidosta vastaa järjestösihteeri.

Hallituksen jäseniä ja varajäseniä varten on hallituksen sisäiset viestialueet, joiden avulla on teknisesti mahdollista käydä hallituksen jatkuvaa virtuaalikokousta. Alueisiin kuuluvat keskustelupalsta, kokousarkisto ja saapuneiden tiedustelujen palsta. Jäsenyhdistysten puheenjohtajilla on käytössään maksutta vastaavat palvelut.

3.2. Koulutus

Liitto järjesti kesäkuussa jäsenyhdistystensä jäsenille järjestyksenvalvojan kertauskurssin 5.6. Kertauskurssille osallistui 6 henkilöä EKYLin jäsenyhdistyksistä.

3.3. Espoo-päivän vietto

Toimintavuonna ei järjestetty Espoon Lystejä EKYLin koordinoimina, koska kaupunki jakaa avustukset suoraan yhdistyksille. Jäsenyhdistykset järjestivät omia Lystitapahtumiaan ja hakivat tarvitsemansa avustukset suoraan kaupungilta.

3.5. Kotikaupunkipolut

EKYL on ollut koordinoivana ja avustavana tahona paikallisten kaupunkipolkujen laatimisen suhteen. EKYLin tietoon ei ole tullut uusia polkuja vuonna 2011.

3.6. Vuokrauspalvelu

EKYL hoiti Espoon kaupungin omistamien Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon tilavuokraukseen liittyvät tehtävät.

3.7. Asukasvaikuttaminen

Asukasfoorumitoimintaa järjestetään Espoon seitsemällä suuralueella. Asukasfoorumien järjestämisestä vastaavat kullekin alueelle valitut valmisteluryhmät. Niiden jäsenet valitsee asukasfoorumityöryhmä, joka koostuu kolmen keskusjärjestön (Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry EKYL, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry EOK ja Esbobygdens Ungdomsförbund rf EBUF) työryhmään asettamista edustajista.

EKYLin edustajat asukasfoorumityöryhmässä olivat Mikko Perkko ja Solveig Forsberg. Mikko Perkko toimi työryhmän puheenjohtajana.

4. Organisaatio

Liitto järjesti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joissa virallisten asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja käytiin vilkasta keskustelua.

Kevätkokouksessa (28.4.) Albergan kartanossa hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Puheenjohtaja Mikko Perkko kertoi uuden yhdistyslain vaikutuksista yhdistysten toimintaan.  Yleiskeskustelussa käsiteltiin yhdistyksiä koskettavia ajankohtaisia asioita.

Syyskokouksessa (24.11.) Albergan kartanossa Juha Laitinen PricewaterhouseCoopersilta alusti yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta.

4.1. Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimii järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu hallitukselle.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Mikko Perkko, varapuheenjohtajana Ann-Christin Lintula ja sihteerinä järjestösihteeri. Liiton hallitus kokoontui 11 kertaa. Lisäksi pidettiin kaksi sähköpostikokousta. Seuraavassa hallituksen kokoonpano ja kokousaktiivisuus (sulkeissa kokousosallistumisten määrä tapaamiskokouksissa):

Mikko Perkko    (Olari-Seura ry)                                                        (11)

Varsinaiset jäsenet:

Solveig Forsberg        (Esbo hembygdsförening r.f.)                   (10)
Jukka Kivi              (Soukka-Seura ry)                                                       (8)
Heikki Kotamies (Tuomarila-seura ry)                                    (2)
Raimo Kukko     (Friisilän Omakotiyhdistys ry)                         (9)
Ann-Christin Lintula    (Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry)       (9)
Silve Sahlan    (Jupperin Omakotiyhdistys ry)                           (7)
Mikael Stürmer (Kauklahti-Seura ry)                                            (4)
Matti Viikari   (Soukka-Seura ry)                                                       (6)

Varajäsenet:

Lauri Kaartinen (Viherlaaksolaiset ry)                                          (-)
Heikki Miettinen        (Haukilahden Seura ry)                                  (5)
Raili Lindberg  (Laajalahti ry)                                                         (7)
Juhani Parisaari        (Kivenlahti – Stensvik ry)                                    (3)
Marja-Liisa Pietilä    (Tapiolan Kilta ry)                                             (5)
Kristiina Arino (Pro Westend ry)                                                        (5)
Pasi Raunio     (Iivisniemi-Kaitaa Seura ry)                                    (7)
Esko Meuronen   (Rastaalan Omakotiyhdistys ry)                  (7)

Hallituksella oli myös käytettävissään jatkuvatoiminen virtuaalikokous.

Tilintarkastajana toimi KHT Kaj Kiljander ja varatilintarkastajana KHT Aarne Koivikko.

4.2. Henkilöstö

Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa (osoite Parkvillanpolku 4, 02600 Espoo). Toimiston päivystysajat ovat olleet tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30—12.00 sekä torstaisin klo 15.00—17.00.

Osa-aikaisena palkattuna järjestösihteerinä toimi alkuvuodesta Raimo Kukko. Järjestösihteerin tehtäviin 16.3. alkaen palkattu Kirsi Väinölä irtisanoutui 8.4.2011 koeajalla. 3.5.2011 alkaen järjestösihteerin tehtävää hoiti Kristel Nyberg.

EKYL vastaa sekä Parkvillan että Albergan kartanon tilavarausten vastaanotosta. Parkvillan tilavarauksia hoiti järjestösihteeri ja Albergan varauksia hoiti, palkattuna työntekijänä, Eine Kuismin.

4.3 Työryhmät

Hallitus asetti työryhmiä valmistelemaan ja vahvistamaan liiton toimintaa. Ryhmät valmistelivat aihealueensa asioita hallituksen käsittelyyn. Työryhmien aihealueita olivat talous, koulutus, perinneasiat, rekrytointi ja verkkoviestintä.

5.  Yhteistyö

Yhteyksiä kaupungin ja EKYLin toiminnan kannalta keskeisimpien hallintokuntien johtoon ylläpidettiin ja luotiin pyrkimyksenä osoittaa kaupunginosayhdistystoiminnan merkitys vahvuutena Espoon kaupungin kehittämisessä.

Espoon seudun Kulttuurisäätiön hallituksessa toimi EKYLin edustajana Heikki Kotamies. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.

Puheenjohtaja osallistui Valtakunnallisille Kotiseutupäiville ja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen Turussa 28.—31.7.2011. Päivien teemana oli Eurooppalainen kulttuuri Suomessa. Vuosikokous valitsi puheenjohtaja Mikko Perkon EKYLin edustajana Kotiseutuliiton valtuustoon vuosiksi 2011 – 2013.

Puheenjohtaja osallistui HELKA ry:n järjestämään asukasvaikuttamista käsitelevään seminaariin Kanneltalossa Helsingissä 6.4.2011.

Järjestösihteeri ja puheenjohtaja osallistuivat Latokaski-seuran 30-vuotisjuhlaan 29.5.2011. Puheenjohtaja osallistui Leppäsillan Omakotiyhdistyksen 30-vuotisjuhlaan 17.9.2011.

Puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat Espoon perusturvajohtaja Juha Metson koolle kutsumaan WDC-vuoden ideointi-iltapäivään Soukan palvelutalossa 15.9.2011 ja osallistuivat 20.9.2011 Uudenmaan liiton ”Missä maat on mainioimmat” –seminaariin, jossa tutustuttiin Uudenmaan kulttuuriympäristöselvitykseen. He osallistuivat myös 15.11. Museoviraston ”Rakennettu hyvinvointi” –hankkeen syysseminaariin Mobiliassa, Kangasalla.

6. Talous

Liiton toiminta rahoitettiin Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja palveluista sekä hankkeista saatavilla tuloilla. Liiton toimintakulut muodostuivat pääosin palkoista sekä palveluiden ja tarvikkeiden hankinnasta.

EKYL sai vuonna 2011 kaupungilta toiminta-avustusta 16 000 €.
EKYL hoitaa, korvausta vastaan, Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon tilavarauksiin liittyvät asiat.