Liiton säännöt

ESPOON KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO –
ESBO STADSDELSFÖRENINGARS FÖRBUND RY:N SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka
1 §
Yhdistyksen nimi on Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto – Esbo Stadsdelsföreningars Förbund ry, yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallisesti lyhennystä EKYL.
Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Espoon kaupunki.

Tarkoitus ja toiminta
2 §
Liiton tarkoituksena on espoolaisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestönä
1) edistää jäsentensä vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevien asioiden valmisteluissa ja päätöksenteossa
2) toimia espoolaisten jäsenyhdistysten yhteistyöelimenä ja tukiorganisaationa
3) edistää kotiseutu- ja perinnetoimintaa sekä kotiseudun tuntemusta asukkaiden keskuudessa.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
1) edistää asukkaiden toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia oman asuinympäristönsä
parantamiseksi tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja
2) vaikuttaa Espoon kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon toimimalla yhteistyössä viranomaisten, luottamushenkilöiden ja yksityisten tahojen kanssa
3) harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa
4) kerää ja tallentaa kotiseutuunsa liittyvää perinnetietoa.

Jäsenistö
4 §
Liiton jäseneksi voivat liittyä rekisteröidyt espoolaiset kaupunginosa-, kotiseutu-, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistykset, jotka liiton hallitus jäseneksi hyväksyy.
Jäsenet suorittavat liitolle jäsenmaksun. Seuraavan vuoden jäsenmaksusta, sen erääntymisestä ja viivästymisen johdosta liitolle suoritettavasta viivästysmaksusta päätetään vuosittain liiton syyskokouksessa.

5 §
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Tällöin jäsenmaksuvelvoite päättyy ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alussa.
Liiton hallituksella on oikeus erottaa liitosta jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvoitteensa.
Erottamispäätöksestä jäsen voi valittaa liiton kokoukselle. Valitus on jätettävä liiton hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saamisesta.

6 §
Liiton toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistunut tai liiton tavoitteita merkittävällä tavalla tukenut henkilö voidaan kutsua liiton kunniajäseneksi.
Kutsusta päättää liiton kokous hallituksen esityksestä. Liitto voi jakaa kotiseutuyössä ansioituneille jäsenille, yksityisille henkilöille ja yhteisöille huomionosoituksia.

Liiton hallitus
7 §
Liiton toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu yhdeksi kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan kahdeksi kalenterivuodeksi valittua muuta varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kunakin vuonna on neljä varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuorossa.
Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä asettaa tarpeelliset valmisteluelimet. Hallituksen tehtävänä on ottaa ja vapauttaa toimihenkilöt sekä neuvotella heidän työsuhteidensa ehdot. Lisäksi hallitus voi perustaa avukseen työryhmiä ja jaostoja tarpeen mukaan.
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan liiton puheenjohtajaksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä. Äänestettäessä ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Liiton kokoukset
8 §
Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään huhtikuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen liiton kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin vähintään 1/3 liiton jäsenistä sitä erikseen ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää.
Asiat, jotka liiton jäsen voi haluaa ottaa esille liiton kokouksessa, on esitettävä hallituksen valmisteltavaksi vähintään 30 päivää ennen kokousta.
Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta.

9 §
Liiton kokouksessa on kullakin 4§:n 2 momentissa mainitut jäsenvelvoitteensa suorittaneella jäsenellä yksi ääni. Jäsenyhdistyksen kokousedustajan on ennen kokouksen alkua esitettävä valtakirjansa liiton edustajalle.
Kokouksessa käytetään avointa äänestystapaa, ellei kokous toisin päätä.
Äänten mennessä äänestyksessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §
Liiton kevätkokouksessa
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
2) todetaan kokouksen osanottajat ja kokouksen laillisuus,
3) käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan tilintarkastajan tarkastuskertomus,
4) päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille,
5) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat tai jonkin jäsenen kokouksen esityslistalle 8 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

11 §
Liiton syyskokouksessa
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
2) todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus,
3) esitetään hallituksen ehdotus seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
4) päätetään jäseniltä seuraavana kalenterivuonna perittävän jäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisen ajankohta sekä viivästymismaksun suuruus,
5) päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta,
6) hyväksytään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
7) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja,
8) valitaan muut varsinaiset jäsenet hallitukseen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle,
9) valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja,
10) käsitellään muut hallituksen esittämät tai jonkin jäsenen kokouksen esityslistalle 8 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Nimenkirjoittajat
12 §
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joko yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun toisen hallituksen jäsenen tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

Talous
13 §
Liiton tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.
Hallituksen on jätettävä tilit vähintään kuukautta ennen kevätkokousta tilintarkastajalle, joka antaa kevätkokoukselle lausunnon suorittamastaan liiton tilien ja hallinnon tarkastuksesta.
Tilintarkastuskertomus on jätettävä hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta.

14 §
Liitolla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
15 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa liiton kokouksessa, jos muutosehdotuksesta on kokouskutsussa mainittu. Tullakseen hyväksytyksi muutosehdotuksen on saatava vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16 §
Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä liiton kokouksessa, joissa molemmissa purkamista kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.
Mikäli liitto purkautuu tai lakkautetaan, sen varat ja irtaimisto luovutetaan Espoon kaupungille käytettäväksi kotiseutuyön hyväksi.