Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2017

1. Tarkoitus ja toiminta
Vuosi 2017 oli EKYLin 37. toimintavuosi. Vuoden aikana pidettiin yhteyttä
jäsenyhdistyksiin, kaupungin päättäjiin, virkamiehiin ja
yhteistyökumppaneihin.
Keskusjärjestönä EKYLin tärkein tehtävä on huolehtia jäsenyhdistystensä
toimintaedellytyksistä ja niiden kehittämisestä. Tähän liittyy
kaupunginosatyön tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen sekä
yhdistysten keskinäisen tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteistyön
lisääminen. Vuoden aikana tavoitteisiin vastattiin mm. puheenjohtajien
tapaamisessa, järjestämällä erilaisia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia
sekä nopealla ja laajalla viestinnällä.
2. Jäsenistö
Liiton toiminnassa oli vuoden aikana mukana kaikkiaan 48 yhdistysjäsentä.
Vuoden aikana saatiin yksi uusi jäsenyhdistys. Vuoden lopussa yksi
yhdistys ilmoitti lopettavansa toimintansa. Toiminta kattaa hyvin koko
Espoon.
3. Toiminta
Liitto palveli ja tuki jäsenyhdistyksiään yhdistystoimintaan liittyvissä
asioissa. Liiton toimintaa tehtiin tunnetummaksi jäsenyhdistysten
keskuudessa jäsenkirjeissä ja tapaamisissa.
Vuoden aikana järjestettiin yksi jäsenyhdistysten puheenjohtajien
tapaaminen. Torstaina 8.6. järjestetty retki suuntautui Hvitträskiin.
Suomi 100-juhlavuotta vietettiin järjestämällä Espoo-päivänä Vanhan
Albergan puistossa popup-piknik sekä marraskuussa Sellosalissa Luonnon
kasvot –konsertti, jossa esiintyivät sopraano Anu Komsi ja pianisti Pia
Värri. EKYL oli lisäksi mukana Tarinatalkoot – Låt minnena leva
–projektissa yhteistyössä Espoon perinneseuran sekä Esbo
Hembygdsföreningin kanssa. Projekti tuotti tapahtumakonseptin
suusanallisen tiedon keräämiseksi espoolaisilta ja välittämiseksi Espoon
kaupunginmuseon käyttöön. EKYLin toimistosta annettiin koko vuoden
ajan tukea ja neuvontaa jäsenyhdistyksille Suomi 100-juhlavuoteen,
juhlavuoden ohjelmahakuun sekä tapahtumien järjestämiseen liittyen.
EKYL myöntää yhdessä EOK:n ja Esbo Hembygdsföreningin kanssa Espoon
Kotiseutukummin arvonimen. Vuonna 2017 arvonimi myönnettiin Ann-
Christin Lintulalle.
3.1. Tiedotus
Ajankohtaisista asioista tiedotettiin EKYLin kotisivuilla, jäsentiedotteissa
sekä sähköpostitse jäsenyhdistyksille. Jäsentiedote lähetettiin
jäsenyhdistyksille sähköpostitse neljä kertaa vuoden aikana.
Järjestösihteeri kirjoitti pyydettäessä esimerkiksi Suomi 100 –
juhlavuodesta myös jäsenyhdistysten lehtiin.
Liiton verkkosivustoa (www.ekyl.fi) ylläpidettiin ja kehitettiin. Sivuston
sisällön ylläpidosta vastaa järjestösihteeri. Täydentävänä
tiedotuskanavana ylläpidettiin Facebook-sivua
(https://www.facebook.com/EKYLry).
Länsiväylän kumppanisivulla (http://www.lansivayla.fi/blogi/espoonkaupunginosayhdistysten-
liitto) julkaistiin mm. uutisia EKYLin ja
jäsenyhdistysten erilaisista tapahtumista.
EKYL on mukana järjestötoimijana http://www.espoolaiset.fi
–verkkopalvelussa.
3.2. Koulutus
Toukokuussa 2017 järjestettiin yhdistystoimijoille Uutta intoa
yhdistystoimintaan –koulutus.
Järjestyksenvalvojakoulutusta toivottiin. Kävi ilmi, että Parkvilla ei uusien
koulutusvaatimusten vuoksi enää sovi kurssipaikaksi. Hallitus päätti, että
Liitto jatkossa tukee yhdistysten järjestyksenvalvojakoulutusta
myöntämällä yhdistyksille kuittia vastaan pienen avustuksen jokaista
jäsentä kohden, joka käy järjestyksenvalvojan perus- tai
kertauskoulutuksen.
3.3. Espoo-päivän vietto
EKYL järjesti Espoo-päivänä popup-piknikin Vanhan Albergan puistossa.
Useat EKYLin jäsenyhdistykset järjestivät omia tapahtumiaan ja hakivat
tarvitsemansa avustukset suoraan kaupungilta.
3.4. Kotikaupunkipolut
EKYL on ollut koordinoivana ja avustavana tahona paikallisten
kaupunkipolkujen laatimisen suhteen.
Hanke uusien historiapainotteisten kotikaupunkipolkujen laatimiseksi
Järvenperään ja Kauklahteen valmistui, kun Kauklahden uusi
kotikaupunkipolku julkaistiin tammikuussa 2017. Uudet kotikaupunkipolut
on julkaistu EKYLin kotisivuilla suomeksi ja ruotsiksi.
3.5. Vuokrauspalvelu
EKYL hoiti Espoon kaupungin omistamien Kotiseututalo Parkvillan ja
Albergan kartanon tilavuokraukseen liittyvät tehtävät.
3.6. Asukasvaikuttaminen
Asukasfoorumitoimintaa järjestetään Espoon seitsemällä suuralueella.
Asukasfoorumien järjestämisestä vastaavat kullekin alueelle valitut
valmisteluryhmät. Niiden jäsenet valitsee asukasfoorumityöryhmä, joka
koostuu kolmen keskusjärjestön (Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto
ry EKYL, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry EOK
ja Esbobygdens Ungdomsförbund rf EBUF) työryhmään asettamista
edustajista.
EKYLin edustajat asukasfoorumityöryhmässä olivat Mikko Perkko ja Raili
Lindberg. Mikko Perkko toimi työryhmän puheenjohtajana.
4. Organisaatio
Liitto järjesti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joissa virallisten
asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja käytiin vilkasta
keskustelua.
Kevätkokouksessa (27.4.) Albergan kartanossa hyväksyttiin edellisen
vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Ennen kokouksen alkua
asukastyöntekijä Riikka Koola Matinkylän Asukastalo Kylämajasta esitteli
Kylämajan toimintaa ja kertoi tilan monikulttuurisuustyön onnistumisista ja
haasteista.
Syyskokouksessa (30.11.) Albergan kartanossa käsiteltiin vuoden 2018
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi kokouksessa valittiin
puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
Ennen kokouksen alkua Erkki Lindell Pro Espoonjoki ry:stä esitteli
yhdistyksen toimintaa ja näytti valokuvia Espoonjoen varrelta.
4.1. Hallitus
Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja
kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimi
järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu
hallitukselle.
Hallituksen puheenjohtajana toimi Mikko Perkko, varapuheenjohtajana
Ann-Christin Lintula ja sihteerinä järjestösihteeri. Liiton hallitus kokoontui
10 kertaa. Alla hallituksen kokoonpano ja kokousaktiivisuus (sulkeissa
kokousosallistumisten määrä tapaamiskokouksissa):
Mikko Perkko (Olari-Seura ry) (10)
Varsinaiset jäsenet:
Urpo Kotipalo (Jupperin Omakotiyhdistys ry) (7)
Raili Lindberg (Laajalahti ry) (10)
Ann-Christin Lintula (Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry) (5)
Ulla Palomäki (Järvenperän Omakotiyhdistys ry) (1)
Kari Pietarinen (Leppävaara-Seura ry) (6)
Kari Simonen (Kauklahden Omakotiyhdistys ry) (6)
Reijo Stedt (Mankkaa-Seura ry) (6)
Hanne Österberg (Kauklahti-seura ry) (8)
Varajäsenet:
Mika Hentunen (Matinkylä-seura ry) (8)
Tiina Karhu (Kolmperän Asukasyhdistys ry) (2)
Raimo Kukko (Friisilän Omakotiyhdistys ry) (8)
Sten Lindgren (Pro Ruukinranta ry) (7)
Matti Metsäranta (Viherlaaksolaiset ry) (6)
Arto Pinomaa (Haukilahden Seura ry) (2)
Erkki Torkkeli (Laaksolahden Huvilayhdistys ry) (5)
Tarja Vaakanainen (Rastaalan Omakotiyhdistys ry) (0)
Tilintarkastajana toimi KHT, JHTT Kaj Kiljander ja varatilintarkastajana HT
Harri Saarinen.
4.2. Henkilöstö
Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa (osoite
Parkvillanpolku 4, 02600 Espoo). Toimiston päivystysajat ovat olleet
tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30—12.00 sekä torstaisin klo
15.00—17.00.
Osa-aikaisena palkattuna järjestösihteerinä toimi Kristel Nyberg.
EKYL vastaa sekä Parkvillan että Albergan kartanon tilavarausten
vastaanotosta. Parkvillan tilavarauksia hoiti järjestösihteeri ja Albergan
varauksia hoiti, palkattuna työntekijänä, Eine Kuismin.
4.3 Työryhmät
Hallitus päätti asettaa tarpeen mukaan työryhmiä valmistelemaan ja
vahvistamaan liiton toimintaa. Vuonna 2017 ainoana aktiivisena
työryhmänä toimi taloustyöryhmä.
5. Yhteistyö
Yhteyksiä kaupungin ja EKYLin toiminnan kannalta keskeisimpien
hallintokuntien johtoon ylläpidettiin ja luotiin pyrkimyksenä osoittaa
kaupunginosayhdistystoiminnan merkitys osana Espoo-tarinaa.
Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä järjesti perinteisen
aamukahvitilaisuuden EKYLin ja EOK:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille
19.4.2017. Kahveille päästiin pienen tauon jälkeen jälleen Gumbölen
kartanoon. Tilaisuuteen osallistui lähes 40 yhdistysten edustajaa.
Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikön kanssa jatkettiin edellisenä
syksynä aloitettuja kumppanuusiltoja. 15.3. järjestettiin Yhteistyöllä
eteenpäin -keskustelutilaisuus, jossa esiteltiin EKYLin tekemän
avustuskäytäntöihin liittyvän kyselyn tuloksia. Kulttuurin tulosyksikön
edustajat saivat tulokset käyttöönsä avustuskäytäntöjen jatkokehitystä
varten.
Espoon seudun Kulttuurisäätiön hallituksessa toimi EKYLin edustajana
Mikko Perkko. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja
palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen
ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.
Yhteyksiä muihin alan toimijoihin luotiin osallistumalla aktiivisesti
seminaareihin, keskustelutilaisuuksiin ja koulutuksiin, jotka liittyivät
järjestötoimintaan, kotiseutuun ja asuinympäristöön. Pääasiassa EKYLiä
edustavat erilaisissa tilaisuuksissa puheenjohtaja ja järjestösihteeri, mutta
toisinaan myös hallituksen jäsenet.
Keväällä 2017 Suomen Kotiseutuliiton maakunnallisten kokousten sarja
käynnistyi Suomen Kansallismuseon tiloissa 28.2. Uudenmaan
kotiseututoimijoiden kokouksella sekä Mitä kotiseutu merkitsee? –
keskustelutilaisuudella.
Suomen Kotiseutuliiton kautta EKYL osallistui valtakunnallisen tason
tapahtumiin ja toimintaan, mm. Luontoon yhdessä! –Euroopan
kulttuuriympäristöpäivien teemavuoden avajaisiin 8.2. sekä
Kansalaisyhteiskunta kulttuuriympäristössä –raportin julkaisuun 27.2.
EKYLin puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat tilaisuuksiin. He
osallistuivat myös Jyväskylässä 10.-13.8. pidetyille Valtakunnallisille
Kotiseutupäiville, joiden yhteydessä puheenjohtaja edusti EKYLiä Suomen
Kotiseutuliiton vuosikokouksessa.
EKYL jatkoi toimivaa yhteistyötä Helsingin kaupunginosayhdistysten
(Helka) kanssa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vierailivat Turussa
onnittelemassa 60 vuotta täyttänyttä Turkuseuraa.
EKYL tekee jatkuvasti yhteistyötä Espoon Järjestöjen Yhteisö EJYn ja
muiden järjestötoimijoiden kanssa.
Puheenjohtaja Mikko Perkko toimi EKYLin edustajana Kotiseutuliiton
valtuustossa ja järjestösihteeri Kristel Nyberg kaupunkityön jaostossa.
Puheenjohtaja toimi EKYLin edustajana myös Espoon turvallisuusstrategian
johtoryhmässä sekä Uudenmaan liiton Vuoden kylä -valintaraadissa.
6. Talous
Liiton toiminta rahoitettiin Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla
ja palveluista sekä hankkeista saatavilla tuloilla. Liiton toimintakulut
muodostuivat pääosin palkoista sekä palveluiden ja tarvikkeiden
hankinnasta.
EKYL sai vuonna 2017 kaupungilta toiminta-avustusta 14 000 €.
EKYLin perimät jäsenmaksut menevät pääosin kattojärjestön, Suomen
Kotiseutuliiton jäsenmaksun kattamiseen.
EKYL hoitaa, korvausta vastaan, Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan
kartanon tilavarauksiin liittyvät asiat.
Yksityiskohtaiset taloustiedot löytyvät vuoden 2017 tilinpäätöksestä