Toimintakertomus 2013

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL)

Toimintakertomus 2013

1. Tarkoitus ja toiminta

Vuosi 2013 oli EKYLin 33. toimintavuosi. Vuoden aikana pidettiin yhteyttä jäsenyhdistyksiin, kaupungin päättäjiin, virkamiehiin ja yhteistyökumppaneihin.

Keskusjärjestönä EKYLin tärkein tehtävä on huolehtia jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksistä ja niiden kehittämisestä. Tähän liittyy kaupunginosatyön tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen sekä yhdistysten keskinäisen tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteistyön lisääminen. Vuoden aikana tavoitteisiin vastattiin mm. puheenjohtajien tapaamisessa, järjestämällä erilaisia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä nopealla ja laajalla viestinnällä.

2. Jäsenistö

Liiton toiminnassa oli vuoden lopussa mukana 46 yhdistysjäsentä. Tämä on yksi enemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

Toiminta kattaa hyvin koko Espoon.

3. Toiminta

Liitto palveli ja tuki jäsenyhdistyksiään yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Liiton toimintaa tehtiin tunnetummaksi jäsenyhdistysten keskuudessa jäsenkirjeissä ja tapaamisissa.

Vuoden aikana järjestettiin yksi jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaaminen. Tapaaminen järjestettiin 6.6. opastetulla kierroksella Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen. Kierroksen jälkeen tapaaminen jatkui Villa Solkullassa kevyellä iltapalalla ja vapaalla keskustelulla. Osallistujia tapaamisessa oli 24.

3.1. Tiedotus

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin EKYLin kotisivuilla, jäsentiedotteissa sekä sähköpostitse jäsenyhdistyksille. Jäsentiedote lähetettiin jäsenyhdistyksille sähköpostitse neljä kertaa vuoden aikana.

Liiton verkkosivustoa (www.ekyl.fi) ylläpidettiin ja kehitettiin. Sivuston sisällön ylläpidosta vastaa järjestösihteeri. Täydentävänä tiedotuskanavana ylläpidettiin Facebook-sivua (https://www.facebook.com/EKYLry).

Vuonna 2013 EKYL solmi kumppanuussopimuksen Länsiväylän kanssa. Länsiväylän kumppanisivulla (http://www.lansivayla.fi/kumppanit/espoon-kaupunginosayhdistysten-liitto) julkaistiin mm. jäsenyhdistysten esittelyjä sekä uutisia EKYLin ja jäsenyhdistysten erilaisista tapahtumista.

EKYL on kirjautunut järjestötoimijaksi http://www.espoolaiset.fi –verkkopalveluun, joka avattiin loppuvuodesta 2013.

3.2. Koulutus

Liitto järjesti vuoden 2013 aikana useita koulutus- ja keskustelutilaisuuksia jäsenyhdistystensä jäsenille.

23.4. järjestettiin Mikä kaava? Kaavoitusprosessi ja siihen vaikuttaminen Espoossa –koulutustilaisuus. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkeä. Tilaisuuden puhujat tulivat Espoon kaupungilta ja Suomen Kotiseutuliitosta.

10.10. järjestettiin Työkaluja kotiseutututkimukseen –koulutus. Tilaisuuteen osallistui noin 20 henkeä. Tilaisuuden puhuja saatiin Suomen Kotiseutuliiton kautta.

30.10. järjestettiin Yhdistys kaupunkiviljelyn järjestäjänä –keskusteluilta. Tilaisuuteen osallistui 5 henkeä. Keskustelua ohjasi EKYLin hallituksen jäsen Matti Viikari Soukka-seurasta.

7.11. järjestettiin Energiatehokkuutta asumiseen –koulutus. Tilaisuuteen osallistui noin 20 henkeä. Tilaisuuden kouluttaja tuli Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonnasta.

3.3. Espoo-päivän vietto

Useat EKYLin jäsenyhdistykset järjestivät omia tapahtumiaan Espoo-päivänä ja hakivat tarvitsemansa avustukset suoraan kaupungilta.

3.4. Kotikaupunkipolut

EKYL on ollut koordinoivana ja avustavana tahona paikallisten kaupunkipolkujen laatimisen suhteen.

Syksyllä 2012 käynnistyi Espoon kaupungin tuella Kotikaupunkipolkujen päivitysprojekti, joka jatkui läpi vuoden 2013. Hankkeen toteutti Kotikaupunkipolkujen toimittaja Pauli Saloranta yhdessä EKYLin järjestösihteerin sekä eri jäsenyhdistysten vapaaehtoisten kanssa. Hankkeen myötä Espoon olemassa olevat kotikaupunkipolut tarkistettiin ja niistä tuotettiin korjatut ja päivitetyt verkkoversiot Espoon kaupungin kotisivuja varten. Vuoden 2013 loppuun mennessä julkaistiin Tapiolan kotikaupunkipolkujen tarkistettu versio. Hanke saatetaan päätökseen maaliskuun 2014 loppuun mennessä, jolloin julkaistaan Espoonlahden, Espoon keskuksen, Leppävaaran ja Matinkylä-Olarin kotikaupunkipolkujen tarkistetut versiot.

EKYLin tietoon ei ole tullut uusia polkuja vuonna 2013.

3.5. Vuokrauspalvelu

EKYL hoiti Espoon kaupungin omistamien Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon tilavuokraukseen liittyvät tehtävät.

3.6. Asukasvaikuttaminen

Asukasfoorumitoimintaa järjestetään Espoon seitsemällä suuralueella. Asukasfoorumien järjestämisestä vastaavat kullekin alueelle valitut valmisteluryhmät. Niiden jäsenet valitsee asukasfoorumityöryhmä, joka koostuu kolmen keskusjärjestön (Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry EKYL, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry EOK ja Esbobygdens Ungdomsförbund rf EBUF) työryhmään asettamista edustajista.

EKYLin edustajat asukasfoorumityöryhmässä olivat Mikko Perkko ja Raili Lindberg. Mikko Perkko toimi työryhmän puheenjohtajana.

4. Organisaatio

Liitto järjesti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joissa virallisten asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja käytiin vilkasta keskustelua.

Kevätkokouksessa (29.4.) Albergan kartanossa hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Ennen kokouksen alkua Tero Palmu Länsimetro oy:stä alusti metron nykytilanteesta, työn etenemisestä sekä suunnitelmista aina vuoteen 2015, jolloin työn suunnitellaan valmistuvan.

Syyskokouksessa (28.11.) Albergan kartanossa alusti Suomen Kotiseutuliiton uusi toiminnanjohtaja Riitta Vahatalo.

4.1. Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimii järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu hallitukselle.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Mikko Perkko, varapuheenjohtajana Ann-Christin Lintula ja sihteerinä järjestösihteeri. Liiton hallitus kokoontui 10 kertaa. Lisäksi pidettiin 1 sähköpostikokous. Alla hallituksen kokoonpano ja kokousaktiivisuus (sulkeissa kokousosallistumisten määrä tapaamiskokouksissa):

Mikko Perkko (Olari-Seura ry) (10)

Varsinaiset jäsenet:

Juha Koivisto (Otaniemi-Seura ry) (4)
Raimo Kukko (Friisilän Omakotiyhdistys ry) (8)
Ann-Christin Lintula (Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry) (8)
Ulla Palomäki (Järvenperän Omakotiyhdistys ry) (6)
Silve Sahlan (Jupperin Omakotiyhdistys ry) (8)
Reijo Stedt (Mankkaa-Seura ry) (4)
Mikael Stürmer (Kauklahti-Seura ry) (5)
Matti Viikari (Soukka-Seura ry) (4)

Varajäsenet:

Tuomas Kahma (Tapiolan Kilta ry) (1)
Jukka Lahti (Iivisniemi-Kaitaa Seura ry) (7)
Matti Metsäranta (Viherlaaksolaiset ry) (3)
Teuvo Tikkanen (Veinin Omakotiyhdistys ry) (10)
Solveig Forsberg (Esbo Hembygdsförening rf) (9)
Raili Lindberg (Laajalahti ry) (8)
Heikki Miettinen (Haukilahden Seura ry) (6)
Esko Meuronen (Rastaalan Omakotiyhdistys ry) (8)

Tilintarkastajana toimi KHT Kaj Kiljander ja varatilintarkastajana KHT Aarne Koivikko.

4.2. Henkilöstö

Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa (osoite Parkvillanpolku 4, 02600 Espoo). Toimiston päivystysajat ovat olleet tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30—12.00 sekä torstaisin klo 15.00—17.00.

Osa-aikaisena palkattuna järjestösihteerinä toimi Kristel Nyberg.

EKYL vastaa sekä Parkvillan että Albergan kartanon tilavarausten vastaanotosta. Parkvillan tilavarauksia hoiti järjestösihteeri ja Albergan varauksia hoiti, palkattuna työntekijänä, Eine Kuismin.

4.3 Työryhmät

Hallitus asetti työryhmiä valmistelemaan ja vahvistamaan liiton toimintaa. Ryhmät valmistelivat aihealueensa asioita hallituksen käsittelyyn. Työryhmien aihealueita olivat talous, koulutus, perinneasiat ja profiili- ja viestintäasiat.

5. Yhteistyö

Yhteyksiä kaupungin ja EKYLin toiminnan kannalta keskeisimpien hallintokuntien johtoon ylläpidettiin ja luotiin pyrkimyksenä osoittaa kaupunginosayhdistystoiminnan merkitys vahvuutena Espoon kaupungin kehittämisessä.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä järjesti perinteisen aamukahvitilaisuuden EKYLin ja EOK:n puheenjohtajille 25.4.2013 Gumbölen kartanossa. Tilaisuuteen osallistui lähes 40 yhdistysten edustajaa.

Espoon seudun Kulttuurisäätiön hallituksessa toimi EKYLin edustajana Heikki Kotamies. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.

Yhteyksiä muihin alan toimijoihin luotiin osallistumalla aktiivisesti koulutuksiin, seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin, jotka liittyivät järjestötoimintaan, kotiseutuun ja asuinympäristöön.

Järjestösihteeri toimi EKYLin edustajana Espoon järjestöjen yhteisö EJY:n Win4All-hankkeessa ja oli mukana kokeilemassa uutta hankkeen tuottamaa uutta espoolaiset.fi -verkkopalvelua.

Puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat Valtakunnallisille Kotiseutupäiville ja puheenjohtaja myös Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen Seinäjoella 8.-11.8.2013. Päivien teemana oli Rytmi – Musiikki yhdistää.

Mikko Perkko toimii EKYLin edustajana Kotiseutuliiton valtuustossa.

6. Talous

Liiton toiminta rahoitettiin Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja palveluista sekä hankkeista saatavilla tuloilla. Liiton toimintakulut muodostuivat pääosin palkoista sekä palveluiden ja tarvikkeiden hankinnasta.

EKYL sai vuonna 2013 kaupungilta toiminta-avustusta 14 000 €.
EKYL hoitaa, korvausta vastaan, Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon tilavarauksiin liittyvät asiat.