Toimintakertomus 2004

ESPOON KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN
LIITTO RY (EKYL)

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004

1. YLEISTÄ

Vuosi 2004 oli EKYLin 24. toimintavuosi, jota leimasi monet toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Keskeisenä haasteena on ollut selkiyttää kaupungin kanssa tehtävää yhteistyötä, jota kaupungin sisällä tapahtuneet organisaatiouudistukset ja kotiseutusihteerin viran lakkauttaminen ovat hämärtäneet. Myös alueneuvottelukuntien kohtalo oli syksyllä 2004 kiivaan keskustelun kohteena.

Keskusjärjestönä EKYLin tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksistä ja niiden kehittämisestä. Tähän liittyy kaupunginosatyön tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen sekä yhdistysten keskinäisen tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteistyön lisääminen. Yhtenä välineenä tässä on internetin hyväksikäytön tehostaminen, joskin kaikessa toiminnassa edelleen korostetaan perinteistä kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta.

Perinteisten Espoon Lystien ja suuralueittaisten pihakilpailujen järjestämisen lisäksi vuoden toimintaan mahtui kiinnostavia koulutustilaisuuksia (mm. tutustuminen uuteen Avoin Espoo-palveluun). Uutta perinnettä on sen sijaan luotu hyvin vastaanotetulla kotiseutukummi-instituutiolla sekä osallistumalla kotikaupunkiolut-projektin ideoitiin. Takaiskuna toiminnassa oli oman lehden ”Meidän Espoo” julkaisemisessa tulleet ongelmat.

EKYLin toiminnan arviointia ja kehittämistä varten käynnistettiin syksyllä myös toiminnan
SWOT-analyysi, jota tullaan jatkamaan tulevana vuonna.

2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Sääntömääräiset kokoukset olivat kevät- ja syyskokous, joissa virallisten asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja käytiin vilkasta keskustelua.

Kevätkokouksessa (20.4.) Albergan kartanolla nuorisolautakunnan puheenjohtaja Nina Knaapila alusti aiheesta ”Kaupunginosayhteistyötä nuorten kanssa” tuoden esiin erityisesti nuorisolautakunnan tarjoamia avustusmuotoja. Alustuksen pohjalta keskusteltiin vilkkaasti yhdistysten omista kokemuksista nuorten saamisesta mukaan toimintaan. Yhä harmaantuneempien aktiivien varassa kaupunginosayhdistystoiminta tarvitsee uutta kasvualustaa. Pientä yhteistyötä tehdään monilla alueilla lähinnä koulujen kanssa, mutta esim. kokoontumistilojen puute ja/tai niiden maksullisuus nähdään ongelmana. Yhteistyömahdollisuuksia nähtiin mm. kädentaitojen opettamisessa ja paikallisen historian välittämisessä. Lisäksi korostettiin yleistä tarvetta sillanrakennukseen eri sukupolvien kesken ja alueelliseen verkostoitumiseen.

Syyskokouksessa (24.11.) Kauklahden Valhallassa kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Sirkka Wegelius esitteli Kauklahden asuntomessualueen suunnitelman ja Kauklahden paikalliskeskuksen kehittämistä laajemminkin. Ideana on kierrättää yhteisiä kokouksia Espoon eri puolilla erityyppisiin alueisiin tutustuen. Alustuksen pohjalta käytiin vilkas keskustelu.

3. ESPOON LYSTIT 2004 JA ESPOO-PÄIVÄN (27.8.) VIETTO

Espoon Lystejä vietettiin EKYLin koordinoimina nyt kuudennentoista kerran ajalla 14.8. – 19.9.
EKYL jäsenyhdistyksineen järjesti myös ohjelmaa Espoo-päivän (27.8.) merkeissä. Lysteistä on laadittu myös erillinen yhteenveto. EKYL koordinoi perinteisiä avoimien ovien tilaisuuksia kaupungin laitoksiin.

Espoo-päivää juhlistettiin Kotiseutukummin arvonimen myöntämisellä. Arvonimi voidaan myöntää espoolaista kotiseutuyötä merkittävästi edistäneelle henkilölle ja sen saajaksi valittiin Lillhemtin Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Erkki Holvikivi. Palkitseminen tapahtui Henttaan kyläjuhlassa. Arvonimen myöntämisestä päättävät tarvittaessa EKYL yhdessä Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) ja Esbo Hembygdsföreningen kanssa.

Kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen järjesti perinteisen aamukahvitilaisuuden Espoo-päivänä yhdistysten puheenjohtajille Gumbölen kartanossa. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. alueneuvottelukuntien tulevaisuudesta ja pienten kirjastojen resursseista.

4. TIEDOTUSTOIMINTA

Espoon Lystien ja Espoo-päivän ohjelmasta tiedotettiin puolen sivun mainoksella Länsiväylässä. Lystitiedotusta varten toimitettiin myös lehdistötiedotteita ja käytettiin kanavina median ilmaispalstoja.

EKYLin omia kotisivuja ylläpidettiin kansalaisverkossa ja sisältöä kehitettiin (www.ekyl.fi). Sivujen ylläpidosta vastaa järjestösihteeri. Ylläpitokonsepti perustuu Intelligent Systems Oy Finland’in kanssa tehtyyn sopimukseen.

Jatkettiin Tarinoiden Espoo –nimisen portaalin ylläpitoa (http://members.surfeu.fi/tarinoidenespoo/index.htm). Sivusto on linkkikokoelma espoolaisille perinnetieto- paikalliskulttuuria esitteleville sivuille. Tarinoiden Espoo ei varsinaisesti tuota uutta materiaalia verkkoon, mutta se avaa ikkunoita espoolaiseen ”paikan henkeen”. Kaupungin nettisivuilla on myös linkki portaaliin.

Vuoden aikana jäsenyhdistyksille lähetettiin neljä jäsenkirjettä. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin myös puheenjohtajille sähköpostilla.

5. KOULUTUS JA YHDISTYSTEN VÄLINEN TIEDON VAIHTO

Espoon kaupungin Yhdyskuntatyön yksikkö järjesti Espoon alueneuvottelukuntien työseminaarin valtuustotalolla ke 25.2.2004. EKYLin puheenjohtaja Arja Salmi käytti puheenvuoron aiheesta ”Mihin alueneuvottelukuntia tarvitaan”. Tilaisuudessa käytiin laaja keskustelu alueneuvottelukuntien tulevaisuudesta ja yhdyskuntatyöntekijöiden roolista alueneuvottelukuntien toiminnan tukena. Keskustelu aiheesta jatkuu edelleen.

Seminaari ”Avoin Espoo” järjestettiin (9.3.) Espoon valtuustotalolla. Kaupunginsihteeri Mari Immonen ja projektisuunnittelija Laura Malm-Gröönroos esittelivät Espoon internetpalvelua ”Avoin Espoo”. Seminaariin osallistui 25 henkilöä.

Suomen Kotiseutuliiton seminaari aluejärjestöille pidettiin (28.4.) Helsingissä, ravintola Ostrobotniassa. Tilaisuudessa käsiteltiin Kotiseutuliiton ja aluejärjestöjen yhteistyö kehittämistä. Tilaisuuteen osallistuivat Arja Salmi ja Raimo Kukko.

Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos oli nähtävillä (15.6 – 31.8.) maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti. Espoon eteläosien yleiskaavan lausunnonantajille järjestettiin tiedotustilaisuus (22.6.) Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan huoneessa.  EKYListä tilaisuuteen osallistui Arja Salmi. EKYL antoi yleiskaavaluonnoksesta lausunnon, jossa korostettiin, että espoolaisten kommentit tulevat parhaiten näkyviin paikallisten yhdistysten kannanotoista.

EKYLin hallitus teki ryhmätyönä EKYLin  SWOT-analyysistä kohdat:
·       Toiminnan nykyiset vahvuudet, hyvät puolet
·       Toiminnan nykyiset heikkoudet, ongelmat
·       Tulevaisuuden mahdollisuudet
·       Suuret muutokset
·       Tulevaisuuden uhat ja ulkopuoliset riskitekijät
Analyysin tekoa jatketaan myöhemmin v. 2005.

EKYL osallistui toimintavuonna myös ns.  PKS 2017-hankkeeseen, joka tähtää pääkaupunkiseudun vuorovaikutteiseen tulevaisuuden ennakointiin. EKYLin edustaja projektiryhmässä toimii Heikki Miettinen. Projektin perustajia ovat Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry Helka, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry ja Helsingin rakennusyhdistys HRY ja siinä on tavoitteena koota paikallisen tason näkökulmia tulevaisuuden mahdollisuuksien, uhkien ja kehittämiskulkujen arvioimiseen. Hanke jatkuu vuoteen 2006.

6. ALUENEUVOTTELUKUNTATOIMINTA

EKYL koordinoi alueneuvottelukuntatoimintaa yhdessä Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Esbobygdens ungdomsförbundin kanssa. Suuralueittaiset alueneuvottelukunnat valitaan vaalikausittain. Nykyisten alueneuvottelukuntien toimintakausi päättyi vuoden 2004 lopussa. Pitkien selvittelyjen jälkeen valtuusto päätti (17.12.), että toiminta jatkuu entisellään. Jäsenten valinnan suorittaa mainittujen keskusjärjestöjen muodostama työryhmä, joka lähettää valinnan tuloksen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Uudet alueneuvottelukunnat nimetään helmi- maaliskuussa 2005.

7. PIHAKILPAILUT

Vuorovuosina eri suuralueille kiertävät pihakilpailut pidettiin nyt Espoonlahden ja Kauklahden suuralueilla. Yhteistyössä kaupungin kanssa järjestetyissä kilpailuissa on neljä sarjaa alasarjoineen:
1. Omakoti- ja paritalot (erikseen perinteiset pihat ja uudet pihat)
2. Rivitalo- ja pienkerrostalot (erikseen yksittäiset asuntopihat ja kokonaisuudet)
3. Kerrostalopihat
4. Yritysten ja julkisten rakennusten pihat

Pihakilpailun tuomariston muodostivat kaupunginpuutarhuri Tuomo Taponen, apulais-kaupunginpuutarhuri Aira Sihvonen ja toimistopuutarhuri Päivi Koljonen Espoon kaupungilta sekä Raimo Kukko EKYListä. Tuomariston sihteerinä toimi Raimo Kukko. Tuomaristo kokoontui kaksi kertaa. Pihojen arvostelukierrokset suoritettiin kesä- ja elokuussa. Pihakilpailun palkinnot jaettiin (7.10.) Kauklahdessa sijaitsevassa Kaupunginpuutarhassa: yksi pihamestarilaatta ja kolme palkintopihalaattaa.

8. HALLITUS JA TYÖRYHMÄT

Hallituksen puheenjohtajana toimi Arja Salmi ja sihteerinä Raimo Kukko. Hallituksen kokoonpano on seuraava:
Marjo Matikka   Laksolahden Huvilayhdistys ry   varapuheenjohtaja
Solveig Forsberg        Esbo hembygdsförening r.f.      varsinainen jäsen
Heikki Kotamies Tuomarila-seura ry              ”
Jukka Kivi              Soukka-Seura ry         ”
Raimo Kukko     Friisilän Omakotiyhdistys ry    ”
Leo Salminen    Lippajärveläiset ry             ”
Mikael Stürmer  Kauklahti –Seura ry             ”
Aarno Turunen   Olari-Seura ry          ”
Pasi Oksa               Rastaalan Omakotiyhdistys ry    varajäsen
Eeva-Riitta Puomio      Jupperin Omakotiyhdistys ry     ”
Erkki Nuotio            Perkkaa-Vermo ry                ”
Margit Lundström        Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry  ”
Seppo Kannelsalo        Viherlaaksolaiset ry            ”
Heikki Miettinen        Haukilahden Seura ry            ”
Erkki Holvikivi Lillhemtin Omakotiyhdistys ry   ”
Ann-Christin Lintula    Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry  ”

Liiton hallitus kokoontui 11 kertaa. Tilintarkastajina on toiminut Kari Simonen ja varatilintarkastajana Simo Laakso.

Hallituksen asioita valmistelivat kehittämistyöryhmä, seminaarityöryhmä, Lystityöryhmä ja alueneuvottelukuntatyöryhmä.

9. LIITON TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ

Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa (osoite: Parkvillanpolku 4 02600 Espoo). Osa-aikaisena palkattuna järjestösihteerinä toimii Raimo Kukko. Toimiston päivystysajat ovat olleet tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30 – 12.00 ja perjantaisin klo 15.00 – 17.00. Arkistotila sijaitsee edelleen Kauniaisissa, liiton entisessä toimitalossa.

EKYL vastaa sekä Parkvillan että Albergan kartanon tilavarausten vastaanotosta. Parkvillan isännöinnistä vastaa järjestösihteeri erillistä korvausta vastaan ja Albergan varauksia hoitaa palkattuna työntekijänä Eine Kuismin.

10. MUU TOIMINTA

Järjestösihteeri osallistui elokuun alussa Valtakunnallisille kotiseutupäiville Kannuksessa, jossa teemana oli ”Täältä vettä juurilleni”.

Espoossa toimivan Espoon Kulttuurisäätiön hallituksessa on toiminut EKYLin edustajana Heikki Kotamies. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.

EKYL on jäsennenä Espoon Puutarhayhdistyksessä. Yhdistyksen hallituksessa ovat EKYListä mukana Heikki Kotamies varapuheenjohtajana ja Raimo Kukko. Yhdistykseen voivat liittyä yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset.

Arja Salmi on osallistunut vuoden mittaan KAKE-verkoston eli pääkaupunkiseudun kehittämisverkoston kokouksiin Helsingin kulttuurikeskuksessa (ks. www.kakeverkko.net).

11. HUOMIONOSOITUKSET

Osallistuttiin yhdistysten merkkipäivien viettoon seuraavasti: Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry, HELKA 40 vuotta (26.5.), Heikki Miettinen kävi onnittelukäynnillä,  Haukilahden Seura 40-vuotta (19.9.), onnittelukäynneillä kävi Arja Salmi. Hallituksen varajäsen Margit Lundströmin syntymäpäiväonnittelukäynnillä kävi Arja Salmi.

12. TALOUS

Liiton toimintakulut katetaan Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja projektiluonteisesti muilla tuloilla. EKYL sai vuonna 2004 kaupungilta avustusta Espoon Lysteihin 14 000 € ja toiminta-avustusta 14~500 €. EKYL hoitaa myös Kotiseututalo Parkvillan isännöintiä samoin kuin hoitaa korvausta vastaan Albergan kartanon tilavarauksia.

Vuoden 2004 tuloslaskelma, joka osoittaa ylijäämää 4~135,95 euroa, ja tase ovat liitteenä.

13. JÄSENYHDISTYKSET

Liiton toiminta kattaa hyvin koko Espoon. Kaupungista toimivasta runsaasta 60 alan yhdistyksestä 48 kuuluu EKYLiin. Jäsenyhdistysluettelo on liitteenä.

12.1.05 ja 8.2.05/Asa & RK