Toimintakertomus 2005

ESPOON KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN
LIITTO RY (EKYL)

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

1. YLEISTÄ

Vuosi 2005 oli EKYLin 25. toimintavuosi, johon sisältyivät niin EKYLin 25-vuotisjuhlat kuin alueneuvottelukuntien uudelleen valinta. Keskeisenä haasteena on ollut selkiyttää kaupungin kanssa tehtävää yhteistyötä, jota kaupungin sisällä tapahtuneet organisaatiouudistukset ovat hämärtäneet.

Keskusjärjestönä EKYLin tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksistä ja niiden kehittämisestä. Tähän liittyy kaupunginosatyön tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen sekä yhdistysten keskinäisen tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteistyön lisääminen. Yhtenä välineenä tässä on internetin hyväksikäytön tehostaminen, joskin kaikessa toiminnassa edelleen korostetaan perinteistä kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta.

Perinteisten Espoon Lystien ja suuralueittaisten pihakilpailujen järjestämisen lisäksi vuoden toimintaan mahtui kiinnostavia koulutustilaisuuksia. Uutta perinnettä on sen sijaan luotu hyvin vastaanotetulla kotiseutukummi-instituutiolla sekä osallistumalla kotikaupunkipolut-projektin ideoitiin. Takaiskuna toiminnassa oli oman lehden ”Meidän Espoo” julkaisemisessa tulleet ongelmat.

2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Sääntömääräiset kokoukset olivat kevät- ja syyskokous, joissa virallisten asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja käytiin vilkasta keskustelua.

Kevätkokouksessa (26.4.) Albergan kartanolla Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry:n, KEHUn, toiminnanjohtaja Kim Smedslund esitelmöi aiheesta ”Kylien kehittämisen rahoitusmahdollisuudet KEHU ry:n avulla. Alustuksen pohjalta keskusteltiin vilkkaasti yhdistysten omista kokemuksista. Avustuksen hakemista pidettiin varsin hankalana.

Syyskokouksessa (29.11.) Albergan kartanolla Espoon kaupungin vapaan sivistystoimen johtaja Piia Rantala alusti aiheesta ”Yhteistyö kaupungin ja yhdistysten välillä”. Alustuksen pohjalta käytiin vilkas keskustelu.

3. ESPOON LYSTIT 2005 JA ESPOO-PÄIVÄN (27.8.) VIETTO

Espoon Lystejä vietettiin EKYLin koordinoimina nyt seitsemännentoista kerran ajalla 20.8. – 11.9.
EKYL jäsenyhdistyksineen järjesti myös ohjelmaa Espoo-päivän (27.8.) merkeissä.

Espoo-päivää juhlistettiin Kotiseutukummin arvonimen myöntämisellä. Arvonimi voidaan myöntää espoolaista kotiseutuyötä merkittävästi edistäneelle henkilölle ja sen saajaksi valittiin Esbo hembygdsförening rf:n puheenjohtaja Benita Åkerlund. Palkitseminen tapahtui EKYLin 25-vuotisjuhlassa 15.10. Laaksolahden monitoimitalossa.
Arvonimen myöntämisestä päättävät tarvittaessa EKYL yhdessä Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) ja Esbo Hembygdsföreningen kanssa.
Kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen järjesti perinteisen aamukahvitilaisuuden Espoo-päivän merkeissä 29.8 yhdistysten puheenjohtajille Gumbölen kartanossa. Tilaisuuteen osallistui 22 yhdistysten edustajaa. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. Opus-hankkeesta ja Espoon 550-vuotis juhlasta, joka on vuonna 2008.

4. TIEDOTUSTOIMINTA

Espoon Lystien ja Espoo-päivän ohjelmasta tiedotettiin EKYLin kotisivuilla ja käytettiin tiedotus-kanavina myös median ilmaispalstoja.

EKYLin omia kotisivuja ylläpidettiin kansalaisverkossa ja sisältöä kehitettiin (www.ekyl.fi). Sivujen ylläpidosta vastaa järjestösihteeri. Ylläpitokonsepti perustuu Intelligent Systems Oy Finland’in kanssa tehtyyn sopimukseen.

Jatkettiin Tarinoiden Espoo–nimisen portaalin ylläpitoa (http://members.surfeu.fi/tarinoidenespoo/index.htm). Sivusto on linkkikokoelma espoolaisille perinnetieto- paikalliskulttuuria esitteleville sivuille. Tarinoiden Espoo ei varsinaisesti tuota uutta materiaalia verkkoon, mutta se avaa ikkunoita espoolaiseen ”paikan henkeen”. Kaupungin nettisivuilla on myös linkki portaaliin.

Vuoden aikana jäsenyhdistyksille lähetettiin neljä jäsenkirjettä. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin myös puheenjohtajille sähköpostilla.

5. KOULUTUS JA YHDISTYSTEN VÄLINEN TIEDON VAIHTO
Puheenjohtajien tapaaminen
Puheenjohtajien tapaaminen oli Parkvillassa 22.3.2005. Paikalla oli 18 henkilöä. Tilaisuutta pidettiin onnistuneena. Esitettiin toivomus, että vastaava tilaisuus pidettäisi vuosittain.
Tilaisuudessa käsiteltiin laajasti mm. verkkoviestintää. Toivottiin, että yhdistyksille lähetettävät jäsenkirjeet lähetetään sähköpostina ”viralliselle” postin vastaanottajalle. Hän voi ne edelleen toimittaa hallituksen jäsenille tai laajemmin jäsenistölle. Jäsenkirjeitä voidaan toimittaa entistä useammin heti tarpeen ilmettyä.
Kotisivujen osoitetta www.ekyl.fi pidettiin hyvänä. Sivujen ulkoasua pitää kohentaa.

Järjestyksenvalvojakoulutus
Koulutukseen osallistui 16 henkilö, jotka kaikki läpäisivät loppukokeen. Kurssin suorittaneista 15 henkilöä lupasi tulla tarvittaessa myös muiden yhdistysten tilaisuuksiin järjestyksenvalvojiksi kohtuullista korvausta vastaan.

Arkistointikoulutus
Tilaisuuteen osallistui 13 henkilöä. Yhdistykset voivat toimittaa arkistoitavat asiakirjat kaupunginarkistoon. Yhteyshenkilönä on arkistosuunnittelija Rauni Bildjuschkin.

Yhdistysten puheenjohtajille joulukahvitilaisuus
Yhdistysten puheenjohtajille järjestettiin joulukahvitilaisuuteen Parkvillaan 14.12.2005.
Tilaisuuteen osallistui 19 henkilöä.

PKS 2017-hankke
EKYL osallistui toimintavuonna myös PKS 2017-hankkeeseen, joka tähtää pääkaupunkiseudun vuorovaikutteiseen tulevaisuuden ennakointiin. EKYLin edustaja projektiryhmässä toimii Heikki Miettinen. Projektin perustajia ovat Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry Helka, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry ja Helsingin rakennusyhdistys HRY ja siinä on tavoitteena koota paikallisen tason näkökulmia tulevaisuuden mahdillisuuksien, uhkien ja kehittämiskulkujen arvioimiseen. Hanke jatkuu vuoteen 2006.

6. ALUENEUVOTTELUKUNTATOIMINTA
EKYL koordinoi alueneuvottelukuntatoimintaa yhdessä Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Esbobygdens ungdomsförbundin kanssa. Suuralueittaiset alueneuvottelukunnat valitaan kunnallisvaalikausittain. Alueneuvottelukuntien valinnan vuosiksi 2005-2008 suoritti keskusjärjestöjen muodostama 6 henkilön työryhmä. Valittujen jäsenten määrät muodostuivat seuraaviksi: Espoonlahti 22 jäsentä, Kanta-Espoo 17, Kauklahti 15, Leppävaara 21, Matinkylä-Olari 16, Pohjois-Espoo 10 ja Tapiola 20 jäsentä. Valinta lähetettiin kaupunginhallitukselle tiedoksi. Kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen piti aloitustilaisuuden valtuustotalolla 9.3.2005.

7. PIHAKILPAILUT

Vuorovuosina eri suuralueille kiertävät pihakilpailut pidettiin nyt Kanta-Espoon ja Pohjois-Espoon. Yhteistyössä kaupungin kanssa järjestetyissä kilpailuissa on neljä sarjaa alasarjoineen:
1. Omakoti- ja paritalot (erikseen perinteiset pihat ja uudet pihat)
2. Rivitalo- ja pienkerrostalot (erikseen yksittäiset asuntopihat ja kokonaisuudet)
3. Kerrostalopihat
4. Yritysten ja julkisten rakennusten pihat

Pihakilpailun tuomariston muodostivat kaupunginpuutarhuri Tuomo Taponen, apulais-kaupunginpuutarhuri Aira Sihvonen, toimistopuutarhuri Päivi Koljonen ja Karin Nielsen Espoon kaupungilta sekä Raimo Kukko EKYListä. Tuomariston sihteerinä toimi Raimo Kukko. Tuomaristo kokoontui kaksi kertaa. Pihojen arvostelukierrokset suoritettiin kesä- ja elokuussa. Pihakilpailun palkinnot jaettiin (3.10.) Kauklahdessa sijaitsevassa Kaupunginpuutarhassa: yksi pihamestarilaatta ja kolme palkintopihalaattaa.

8. HALLITUS JA TYÖRYHMÄT

Hallituksen puheenjohtajana toimi Marjo Matikka ja sihteerinä Raimo Kukko. Hallituksen kokoonpano on seuraava:
Marjo Matikka   Laaksolahden Huvilayhdistys ry  puheenjohtaja
Mikael Stûrmer  Kauklahti–Seura ry              varapuheenjohtaja
Solveig Forsberg        Esbo hembygdsförening r.f.      varsinainen jäsen
Erkki Holvikivi Lillhemtin Omakotiyhdistys ry   ”
Heikki Kotamies Tuomarila-seura ry              ”
Jukka Kivi              Soukka-Seura ry         ”
Raimo Kukko     Friisilän Omakotiyhdistys ry    ”
Margit Lundström        Lintuvaara Omakotiyhdistys ry   ”
Aarno Turunen   Olari-Seura ry          ”
Pasi Oksa               Rastaalan Omakotiyhdistys ry    varajäsen
Kari Karjalainen        Kivenlahti – Stensvik ry                ”
Eeva-Riitta Puomio      Jupperin Omakotiyhdistys ry     ”
Erkki Nuotio            Perkkaa-Vermo ry                ”
Ann-Christin Lintula    Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry  ”
Seppo Kannelsalo        Viherlaaksolaiset ry            ”
Ari Lokio               Lippajärveläiset ry             ”
Arja Salmi              Leppävaara-seura ry             ”

Liiton hallitus kokoontui 11 kertaa. Tilintarkastajina on toiminut Simo Laakso ja varatilintarkastajana Aarne Hassinen.

Hallituksen asioita valmistelivat Lysti-/lehtitoimikunta, viestintä-/tiedotustoimikunta, koulutus-/seminaaritoimikunta, toiminnan kehittämistyöryhmä, juhlatoimikunta ja alueneuvottelukunta-työryhmä.

9. LIITON TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ

Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa (osoite: Parkvillanpolku 4 02600 Espoo). Osa-aikaisena palkattuna järjestösihteerinä toimii Raimo Kukko. Toimiston päivystysajat ovat olleet tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30 – 12.00 ja perjantaisin klo 15.00 – 17.00. Arkistotila sijaitsee edelleen Kauniaisissa, liiton entisessä toimitalossa.

EKYL vastaa sekä Parkvillan että Albergan kartanon tilavarausten vastaanotosta. Parkvillan isännöinnistä vastaa järjestösihteeri erillistä korvausta vastaan ja Albergan varauksia hoitaa palkattuna työntekijänä Eine Kuismin.

10. MUU TOIMINTA

Puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat 8.-12.6. Valtakunnallisille kotiseutupäiville Lahdessa, jossa teemana oli ”Itse tehden – yhdessä yrittäen”.

Espoossa toimivan Espoon Kulttuurisäätiön hallituksessa on toiminut EKYLin edustajana Heikki Kotamies. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.

EKYL on jäsennenä Espoon Puutarhayhdistyksessä. Yhdistyksen hallituksessa ovat EKYListä mukana Heikki Kotamies ja Raimo Kukko. Yhdistykseen voivat liittyä yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset.

EKYL 25-VUOTTA la 15.10.2005
Juhla pidettiin Laaksolahden monitoimitalossa (Lähdepurontie 2 02730 Espoo) lauantaina 15.10.2005. Juhla pidettiin kahvitilaisuutena. Osallistujia oli n. 60.
Kaupungin tervehdyksen esitti kulttuurijohtaja Georg Dolivo. Kotiseutukummi Kirsti Salminen kertoi aiheesta ”Vuosien varrelta”. Tilaisuudessa julkistettiin kotiseutukummi nro 3. Kummiksi nimettiin Benita Åkerlund. Tilaisuuden musiikista vastasi pianisti Richard Järnefelt. Arja Salmi esitti kuvakavalkadin EKYLin toiminnasta. Tilaisuuden päätteeksi kaikki saivat kuvakavalkadissa esitetyn levykkeen lahjaksi.

11. HUOMIONOSOITUKSET

Jupperin Omakotiyhdistys ry 50 vuotta
Jupperin Omakotiyhdistys vietti 50-vuotisjuhlaa Sellosalissa lauantaina 10.9.2005. Puheenjohtaja osallistui juhlaan ja esitti EKYLin onnittelut luovuttamalla lahjaksi kirjan ”Suomalainen kotiseutuliike 1945 – 2000”.

12. TALOUS

Liiton toimintakulut katetaan Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja projektiluonteisesti muilla tuloilla. EKYL sai vuonna 2005 kaupungilta avustusta Espoon Lysteihin 12 000 € ja toiminta-avustusta 14~000 €. EKYL hoitaa myös Kotiseututalo Parkvillan isännöintiä samoin kuin hoitaa korvausta vastaan Albergan kartanon tilavarauksia.

Vuoden 2005 tuloslaskelma, joka osoittaa ylijäämää 2~349,93 euroa, ja tase ovat liitteenä.

13. JÄSENYHDISTYKSET

Liiton toiminta kattaa hyvin koko Espoon. Kaupungista toimivasta runsaasta 60  yhdistyksestä
48 kuuluu EKYLiin. Jäsenyhdistysluettelo on liitteenä.

11.1.2006/rk