Toimintakertomus 2006

ESPOON KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN
LIITTO RY (EKYL)

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

1. YLEISTÄ

Vuosi 2006 oli EKYLin 26. toimintavuosi. Keskeisenä haasteena on ollut selkiyttää kaupungin kanssa tehtävää yhteistyötä, jota kaupungin sisällä tapahtuneet organisaatiouudistukset ovat hämärtäneet.

Keskusjärjestönä EKYLin tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksistä ja niiden kehittämisestä. Tähän liittyy kaupunginosatyön tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen sekä yhdistysten keskinäisen tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteistyön lisääminen. Yhtenä välineenä tässä on internetin hyväksikäytön tehostaminen, joskin kaikessa toiminnassa edelleen korostetaan perinteistä kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta.

Perinteisten Espoon Lystien järjestämisen lisäksi vuoden toimintaan mahtui kiinnostavia koulutustilaisuuksia (mm. järjestyksenvalvojakoulutus ja arkistointikoulutus). sekä osallistuminen kotikaupunkipolut-projektiktin ideoitiin. Takaiskuna toiminnassa oli oman lehden ”Meidän Espoo” julkaisemisessa tulleet ongelmat.

2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Sääntömääräiset kokoukset olivat kevät- ja syyskokous, joissa virallisten asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja käytiin vilkasta keskustelua.

Kevätkokouksessa (25.4.) Albergan kartanolla Espoon kaupungin  Leppävaaran suuralueen aluekulttuurisihteeri Leena Topinoja esitelmöi aiheesta ”Miten aluekulttuurityö jalkautuu?”. Alustuksen pohjalta keskusteltiin vilkkaasti yhdistysten omista kokemuksista ja toivomuksista kaupungin puolelta.

Syyskokouksessa (29.11.) Albergan kartanolla Espoon kaupungin Teknisestä keskuksesta ohjelmapäällikkö Päivi Ahlroos alusti aiheesta ”Kotikadut kuntoon”. Alustuksen pohjalta käytiin laaja keskustelu.

3. ESPOON LYSTIT 2006 JA ESPOO-PÄIVÄN (27.8.) VIETTO

Espoon Lystejä vietettiin EKYLin koordinoimina nyt kahdeksannentoista kerran ajalla 19.8. – 10.9.
EKYLin jäsenyhdistykset järjestivät myös ohjelmaa Espoo-päivän (27.8.) merkeissä.

Jäsenyhdistykset viettivät perinteisiä kesätapahtumia. EKYL tuki taloudellisesti tapahtumia.

Kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen järjesti perinteisen aamukahvitilaisuuden Espoo-päivän merkeissä 31.8. yhdistysten puheenjohtajille Gumbölen kartanossa. Tilaisuuteen osallistui 24 yhdistysten edustajaa. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. Espoon kaupungin 550-vuotisjuhlista, joita vietetään vuonna 2008.

4. TIEDOTUSTOIMINTA

Espoon Lystien ja Espoo-päivän ohjelmasta tiedotettiin EKYLin kotisivuilla ja käytettiin tiedotus-kanavina myös median ilmaispalstoja.

EKYLin omia kotisivuja  (www.ekyl.fi) ylläpidettiin kansalaisverkossa ja sisältöä kehitettiin. Sivujen ylläpidosta vastaa järjestösihteeri. Ylläpitokonsepti perustuu Intelligent Systems Oy Finland’in kanssa tehtyyn sopimukseen.  Hallitus päättio laajentaa nykyistä verkkoviestinnän palvelua tilaamalla siihen hallituksen jäseniä ja varajäseniä varten hallituksen sisäiset viestialueet 1.12.2006 alkaen.

Jatkettiin Tarinoiden Espoo –nimisen portaalin ylläpitoa. Tarinoiden Espoon kuukausittainen ylläpito keskeytettiin ja ylläpidosta sovitaan tarvittaessa. Sivusto on linkkikokoelma espoolaisille perinnetieto- paikalliskulttuuria esitteleville sivuille. Tarinoiden Espoo ei varsinaisesti tuota uutta materiaalia verkkoon, mutta se avaa ikkunoita espoolaiseen ”paikan henkeen”. Kaupungin nettisivuilla on myös linkki portaaliin.

Vuoden aikana jäsenyhdistyksille lähetettiin kolme jäsenkirjettä. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin myös puheenjohtajille sähköpostilla.

5. KOULUTUS JA YHDISTYSTEN VÄLINEN TIEDON VAIHTO

Puheenjohtajien tapaamiset
Puheenjohtajien tapaamisia järjestettiin vuoden aikana kaksi kertaa 3.5. ja 17.10.2006. Kevään tapaamisessa keskusteltiin vapaamuotoisesti ajankohtaisista asioista. Paikalla oli 18 henkilöä. Tilaisuudessa 17.10. oli aiheena v. 2008 järjestettävät Espoon kaupungin 550-vuotisjuhlat. Tilaisuuden aluksi Marjo Matikka selosti kaupungin suunnitelmaa juhlien laajuudesta ja yhdistysten osallistumismahdollisuuksista. Osallistujat, joita oli 22 henkilöä, kävivät vilkkaan keskustelun omista juhlasuunnitelmista ja esittivät monia ehdotuksia muiden käytettäväksi.

Järjestyksenvalvojakoulutus
Koulutukseen osallistui 11 henkilö, jotka kaikki läpäisivät loppukokeen. Kurssin suorittaneista 9 henkilöä lupasi tulla tarvittaessa myös muiden yhdistysten tilaisuuksiin järjestyksenvalvojiksi kohtuullista korvausta vastaan.

Arkistointikoulutus
Tilaisuuteen osallistui 12 henkilöä. Yhdistykset voivat toimittaa arkistoitavat asiakirjat kaupunginarkistoon. Yhteyshenkilönä on arkistosuunnittelija Rauni Bildjuschkin.

PKS 2017-hankke
EKYL osallistui toimintavuonna ns.  PKS 2017-hankkeeseen, joka tähtää pääkaupunkiseudun vuorovaikutteiseen tulevaisuuden ennakointiin. EKYLin edustajana projektiryhmässä toimi Heikki Miettinen. Projektin perustajia ovat Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry Helka, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry ja Helsingin rakennusyhdistys HRY ja siinä on tavoitteena koota paikallisen tason näkökulmia tulevaisuuden mahdollisuuksien, uhkien ja kehittämiskulkujen arvioimiseen.

6. ALUENEUVOTTELUKUNTATOIMINTA

EKYL koordinoi alueneuvottelukuntatoimintaa yhdessä Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Esbobygdens ungdomsförbundin kanssa. Suuralueittaiset alueneuvottelukunnat valitaan vaalikausittain. Jäsenten valinnan suorittaa mainittujen keskusjärjestöjen muodostama työryhmä, joka lähettää valinnan tuloksen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Nykyisten alueneuvottelukuntien toimintakausi on vuodet 2005 –2008.

7. HALLITUS JA TYÖRYHMÄT

Hallituksen puheenjohtajana toimi Marjo Matikka ja sihteerinä Raimo Kukko. Hallituksen kokoonpano oli seuraava:
Solveig Forsberg        Esbo hembygdsförening r.f.      varsinainen jäsen
Erkki Holvikivi Lillhemtin Omakotiyhdistys ry   ”
Jukka Kivi              Soukka-seura ry         ”
Heikki Kotamies Tuomarila-seura ry              ”
Raimo Kukko     Friisilän Omakotiyhdistys ry    ”
Eeva-Riitta Puomio      Jupperin Omakotiyhdistys ry     ”
Mikael Stürmer  Kauklahti –Seura ry             ”
Aarno Turunen   Olari-Seura ry          ”
Seppo Kannelsalo        Viherlaaksolaiset ry            varajäsen
Kari Karjalainen        Kivenlahti – Stensvik ry                ”
Erkki Nuotio            Perkkaa-Vermo ry                ”
Margit Lundström        Lintuvaara Omakotiyhdistys ry   ”
Ann-Christin Lintula    Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry  ”
Raili Lindberg  Laajalahti ry                   ”
Ari Lokio               Lippajärveläiset ry             ”
Heikki Miettinen        Haukilahden Seura ry            ”

Liiton hallitus kokoontui 11 kertaa. Tilintarkastajina on toiminut Simo Laakso ja varatilintarkastajana Aarne Hassinen.

Hallituksen asioita valmistelivat Lysti-/lehtitoimikunta, koulutus-/seminaaritoimikunta, toiminnan kehittämistoimikunta ja alueneuvottelukunta-työryhmä.

8. LIITON TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ

Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa (osoite: Parkvillanpolku 4 02600 Espoo). Toimiston päivystysajat olivat tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30 – 12.00 ja perjantaisin klo 15.00 – 17.00.
Osa-aikaisena palkattuna järjestösihteerinä toimi Raimo Kukko. Järjestösihteeri Raimo Kukon jäädessä eläkkeelle vuoden 2006 päättyessä julisti EKYLin hallitus toimen haettavaksi lokakuussa. Hakijoiden haastattelusta huolehti hallituksen nimeä toimikunta (Stürmer, Kivi, Forsberg, Kukko) Hallitus valitsi hakijoiden joukosta Tiina Hiltusen uudeksi järjestösihteeriksi. Hänen työsuhteensa alkaa 1.1.2007.

EKYL vastaa sekä Parkvillan että Albergan kartanon tilavarausten vastaanotosta. Parkvillan isännöinnistä vastaa järjestösihteeri erillistä korvausta vastaan ja Albergan varauksia hoitaa palkattuna työntekijänä Eine Kuismin.

9. MUU TOIMINTA

Valtakunnalliset kotiseutupäivät
Puheenjohtaja ja  järjestösihteeri osallistuivat 1.- 6.8.  Valtakunnallisille kotiseutupäiville Vaasassa, jossa teemana oli ”Kaksikielinen kotiseutu”.
Ekylin vuoden 2006 puheenjohtaja Marjo Matikka valittiin pääkaupunkiseudun edustajaksi Suomen Kotiseutuliiton valtuustoon.

Espoon seudun Kulttuurisäätiö
Espoon seudun Kulttuurisäätiön hallituksessa on toiminut EKYLin edustajana Heikki Kotamies. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.

Espoon Puutarhayhdistys
EKYL on jäsennenä Espoon Puutarhayhdistyksessä. Yhdistyksen hallituksessa on EKYListä mukana Raimo Kukko. Yhdistykseen voivat liittyä yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset.

Siivoustalkoot Vallikalliolla
Esbo hembygdsföreningenin aloitteesta järjestettiin 26.9. siivoustalkoot Leppävaaran Vallikalliolla ensimmäisen maailmansodan aikaisella linnoitusalueella. Talkoisiin osallistui 20 henkilöä ja suunniteltu alue tuli siivottua. Kustannukset katettiin talkooavustuksella.

10. HUOMIONOSOITUKSET

Kirsti Henelius on edesmennyt
EKYLin pitkäaikainen puheenjohtaja Kirsti Henelius kuoli 17.3.2006. Muistotilaisuuteen Espoon siunauskappelissa osallistuivat Marjo Matikka ja Aarno Turunen.

Esbo hembygdsförening r.f. 90-vuotta
Esbo hembygdsförening r.f. täytti 90-vuotta 5.3.2006.  Marjo Matikka osallistui juhlatilaisuuteen ja esitti EKYLin onnittelut.

Kotiseututyön ansiomitali Arja Salmelle.
EKYL anoi Suomen Kotiseutuliitolta Kotiseututyön ansiomitalia. Mitali myönnettiin ja se luovutettiin Arja Salmelle 4.8. Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Vaasassa.

11. TALOUS

Liiton toimintakulut katetaan Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja projektiluonteisesti muilla tuloilla. EKYL sai vuonna 2005 kaupungilta avustusta Espoon Lysteihin 13 000 € , toiminta-avustusta 15~000 € ja talkooavustusta 1000 €. EKYL hoitaa myös Kotiseututalo Parkvillan isännöintiä samoin kuin hoitaa korvausta vastaan Albergan kartanon tilavarauksia.

Vuoden 2005 tuloslaskelma, joka osoittaa ylijäämää 3 290,30 euroa, ja tase ovat liitteenä.

12. JÄSENYHDISTYKSET

Liiton toiminta kattaa hyvin koko Espoon. Kaupungista toimivasta runsaasta 60 alan yhdistyksestä 48 kuuluu EKYLiin. Jäsenyhdistysluettelo on liitteenä.

16.1.2006/hallitus