Toimintakertomus 2009

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL)

Toimintakertomus 2009

Hyväksytty liiton kevätkokouksessa 29.4.2010

1. Tarkoitus ja toiminta

Vuosi 2009 oli EKYLin 29. toimintavuosi.  Vuoden aikana pidettiin yhteyttä kaupungin päättäjiin, virkamiehiin ja yhteistyökumppaneihin. Muutoksia toimintaympäristöön loivat osaltaan Espoon kaupungin päätökset asukasfoorumitoiminnan käynnistämisestä sekä avustusperiaatteiden ja hakuaikojen muutoksista kulttuurilautakunnan avustusten osalta. Juhlallisuutta vuoteen toivat syksyllä järjestetyt Kotiseututalo Parkvillan 100-vuotisjuhlat ja siihen liittynyt juhlanäyttely. EKYLin koordinoimia Espoon Lystit –tapahtumia järjestettiin syksyllä edellisvuosia enemmän, 22 kappaletta.

Keskusjärjestönä EKYLin tärkein tehtävä on huolehtia jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksistä ja niiden kehittämisestä. Tähän liittyy kaupunginosatyön tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen sekä yhdistysten keskinäisen tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteistyön lisääminen. Vuoden aikana tavoitteisiin vastattiin mm. puheenjohtajien tapaamisissa, yhdistysten omalla verkkoalueella sekä nopealla ja laajemmalla viestinnällä.

2. Jäsenistö

Liiton toiminnassa oli vuoden lopussa mukana 45 yhdistysjäsentä. Tämä on kaksi vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Liitosta katsottiin eronneeksi syyskuussa Espoon Saunalahden asukasyhdistys ry sekä lokakuussa Kolmperän asukasyhdistys ry heidän kanssaan käytyjen keskustelujen perusteella.

Toiminta kattaa hyvin koko Espoon.

3. Toiminta

Liitto palveli ja tuki jäsenyhdistyksiään yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Liiton toimintaa tehtiin tunnetummaksi jäsenyhdistysten keskuudessa jäsenkirjeissä ja tapaamisissa. Vuoden aikana järjestettiin kolme jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaamista, joihin yhdistysten edustajat osallistuivat aktiivisesti.

Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin tammikuussa Omnian tiloissa Espoon keskuksessa. Tilaisuudessa puhuivat kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko Omniasta sekä yhteisöllisyyskoordinaattori Tuija Hyyrynen 4V-hankkeesta. Osallistujia tilaisuudessa oli 20.

Toinen tapaaminen järjestettiin toukokuussa Lagstadin kotiseututalossa. Tilaisuuden aiheena oli asukasfoorumitoiminta, josta keskusteltiin EKYLin ja jäsenyhdistysten edustajien voimin. Osanottajia tilaisuudessa oli 20 ja keskustelu oli vilkasta.

Kolmas tapaaminen järjestettiin lokakuussa Tapiolassa metrotoimistolla. Tilaisuudessa Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen esitteli Länsimetroa. Osallistujia oli 19 ja aiheesta keskusteltiin innokkaasti.

3.1. Tiedotus

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin EKYLin kotisivuilla, Liiton verkkoviestintäalueella, jäsentiedotteissa sekä sähköpostitse jäsenyhdistyksille. Jäsentiedote lähetettiin jäsenyhdistyksille neljä kertaa vuoden aikana sekä kirjallisesti että sähköpostilla.

Liitolla on käytössä oma verkkoviestintäjärjestelmä Tietotorin kansalaisverkossa. Siinä on sekä julkinen verkkosivusto että sisäinen viestintäjärjestelmä.

Liiton verkkosivustoa (www.ekyl.fi) ylläpidettiin ja kehitettiin. Sivuston sisällön ylläpidosta vastaa järjestösihteeri.

Hallituksen jäseniä ja varajäseniä varten ovat hallituksen sisäiset viestialueet, joiden avulla on teknisesti mahdollista käydä hallituksen jatkuvaa virtuaalikokousta. Alueisiin kuuluvat keskustelupalsta, kokousarkisto ja saapuneiden tiedustelujen palsta. Jäsenyhdistysten puheenjohtajilla on käytössään maksutta vastaavat palvelut.

3.2. Koulutus

Liitto järjesti jäsenyhdistystensä jäsenille järjestyksenvalvojan peruskurssin maaliskuussa. Kurssille osallistui 6 koulutettavaa jäsenyhdistyksistä. Lisäksi suunniteltiin tiedotusaiheista koulutusta, joka siirtyi järjestettäväksi vuonna 2010.

3.3. Espoon Lystit ja Espoo-päivän vietto

Liitto järjesti yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa perinteiset Espoon Lystit elo-syyskuun vaihteessa. EKYLin koordinoimia ja taloudellisesti tukemia Lystejä vietettiin ajalla 15.8.—13.9.2009. Lystitapahtumia järjestettiin yhteensä 22 eri yhdistyksen toiminta-alueella.

Lystit ovat foorumi paikallisen hengen ja kulttuurin esiintuomiselle ja vahvistamiselle. Lystiperinteeseen liittyen jatkettiin Espoo-päivän (27.8.) tunnetuksi tekemistä yhdessä kaupungin ja jäsenyhdistysten kanssa. EKYL kannusti jäsenyhdistyksiä järjestämään ohjelmaa Espoo-päivänä ja ilmoittamaan ohjelmasta kaupungin järjestämässä yhteistiedotuksessa. Myös EKYLin järjestämä Kotiseututalo Parkvillan 100-vuotisnäyttely avautui yleisölle Espoo-päivänä.

Espoon kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen järjesti perinteisen aamukahvitilaisuuden 3.9. yhdistysten puheenjohtajille Gumbölen kartanossa. Tilaisuuteen osallistui noin 30 yhdistysten edustajaa. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. kaupungin taloudellisesta tilanteesta.

3.4. Kotiseututalo Parkvillan 100-vuotisjuhlat ja juhlanäyttely

EKYL järjesti syksyllä Espoon Lystien ja osittain Leppävaara-viikkojen aikaan Kotiseututalo Parkvillan 100-vuotisnäyttelyn. Näyttelyllä haluttiin juhlistaa 100-vuotiasta Parkvillaa ja tuoda esille sen historiaa ja nykypäivää. Näyttely avautui yleisölle Espoo-päivänä 27.8.2009 ja oli auki yleisölle joka päivä sunnuntaihin 6.9. saakka. Näyttelyyn oli vapaa pääsy. Näyttelyssä vieraili vieraskirjan mukaan noin 120 henkilöä.

Näyttelyn avajaistilaisuus järjestettiin 26.8. ja siihen osallistui noin 40 kutsuvierasta. Avajaistilaisuudessa puhuivat museotoimenjohtaja Timo Tuomi, kotiseutukummi Kirsti Salminen sekä Tilakeskus-liikelaitoksen toimitusjohtaja Heikki Laukala. Lisäksi kuultiin Musiikkiopisto Juvenalian esiintyjiä.

EKYL sai Kotiseututalo Parkvillan näyttelyä varten Espoon kulttuurilautakunnan kohdeavustuksen. Lisäksi Tilakeskus-liikelaitos osallistui kuluihin 500 eurolla. Näyttelyn järjestelyistä vastasi hallituksen asettama perinnetyöryhmä muiden vapaaehtoisten ja järjestösihteerin tuella.

3.5. Kotikaupunkipolut

Liitto on aiempina vuosina koonnut ja painattanut suuraluekohtaisia Kotikaupunkipolkuvihkoja. Laajoihin vihkoihin ei enää ole ollut varoja, joten vuonna 2009 päätettiin keskittyä suuraluekohtaisten vihkojen sijaan alueellisiin esitteisiin. Tällaisia esitteitä on laadittu useammilla alueilla, mm. Lippajärvellä, Lillhemtissä ja Lounais-Espoossa. Alueelliset esitteet ovat olleet paikallisten yhdistysten laatimia ja rahoittamia, mutta EKYL on edelleen ollut koordinoivana ja avustavana tahona kaupunkipolkujen suhteen.

3.6. Vuokrauspalvelu

EKYL on hoitanut Espoon kaupungin omistamien Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon isännöintiin liittyvät tehtävät.

3.7. Asukasvaikuttaminen

Espoon alueneuvottelukuntien toimikausi päättyi vuoden 2008 lopussa. Maaliskuussa 2009 kaupunginhallitus teki päätöksen asukasfoorumitoiminnan käynnistämisestä Espoon seitsemällä suuralueella. Asukasfoorumien järjestämisestä vastaavat kullekin alueelle valitut valmisteluryhmät. Niiden jäsenet valitsee asukasfoorumityöryhmä, joka koostuu kolmen keskusjärjestön (Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry EKYL, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry EOK ja Esbobygdens Ungdomsförbund rf EBUF) työryhmään asettamista edustajista.

EKYLin edustajat asukasfoorumityöryhmässä olivat syksyyn asti Jukka Kivi ja Tarja Kesä-Heino. Syksyllä Tarja Kesä-Heinon muutettua pois Espoosta hänen tilalleen työryhmään valittiin Ann-Christin Lintula.

EKYLin hallitus asetti EKYLille myös oman asukasosallistumiseen ja –vaikuttamiseen keskittyvän Vaikuttava asukas –työryhmän.

4. Organisaatio

Liitto järjesti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joissa virallisten asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja käytiin vilkasta keskustelua.

Kevätkokouksessa (27.4.) Albergan kartanossa hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus ja käytiin keskustelua ajankohtaisiin asioihin liittyen.

Syyskokouksessa (23.11.) Albergan kartanossa Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöntutkija Sami Suviranta alusti aiheesta ”Kylä-Espoo – Espoon nimistöä varhaisimmista alkukylistä lähtien”.

4.1. Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimii järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu hallitukselle.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jukka Kivi, varapuheenjohtajana Ann-Christin Lintula ja sihteerinä järjestösihteeri. Liiton hallitus kokoontui 11 kertaa. Seuraavassa hallituksen kokoonpano ja kokousaktiivisuus (sulkeissa kokousosallistumisten määrä):

Varsinaiset jäsenet:

Solveig Forsberg    (Esbo hembygdsförening r.f.)            (7)
Heikki Kotamies    (Tuomarila-seura ry)                        (7)
Raimo Kukko    (Friisilän Omakotiyhdistys ry)                (8)
Ann-Christin Lintula    (Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry)    (9)
Mikko Perkko    (Olari-Seura ry)                            (10)
Silve Sahlan    (Jupperin Omakotiyhdistys ry)                (10)
Mikael Stürmer    (Kauklahti-Seura ry)                        (7)
Matti Viikari    (Soukka-Seura ry)                        (4)

Varajäsenet:

Lauri Kaartinen    (Viherlaaksolaiset ry)                        (10)
Margit Lundström    (Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry)        (1)
Kari Karjalainen    (Kivenlahti – Stensvik ry)                    (0)
Heikki Miettinen    (Haukilahden Seura ry)                     (7)
Timo Rauhanen    (Nuuksio-seura ry)                        (0)
Raili Lindberg    (Laajalahti ry)                            (5)
Raili Suitiala    (Lippajärveläiset ry)                        (10)
Tarja Kesä-Heino    (Pro Westend ry)                    (6)

Tarja Kesä-Heino jäi syksyllä pois hallituksesta paikkakunnalta muuton vuoksi.

Hallituksella oli myös käytettävissään jatkuvatoiminen virtuaalikokous.

Tilintarkastajana toimi KHT Kaj Kiljander ja varatilintarkastajana tilintarkastustoimisto Deloitte & Touche Oy.

4.2. Henkilöstö

Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa (osoite Parkvillanpolku 4, 02600 Espoo). Toimiston päivystysajat ovat olleet tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30—12.00 sekä torstaisin klo 15.00—17.00.

Osa-aikaisena palkattuna järjestösihteerinä toimi Tiina Lamminaho (ent. Keränen).

EKYL vastaa sekä Parkvillan että Albergan kartanon tilavarausten vastaanotosta. Parkvillan isännöinnistä vastasi järjestösihteeri ja Albergan varauksia hoiti palkattuna työntekijänä Eine Kuismin.

4.3 Työryhmät

Hallitus asetti työryhmiä valmistelemaan ja vahvistamaan liiton toimintaa. Ryhmät valmistelivat aihealueensa asioita hallituksen käsittelyyn. Työryhmien aihealueita olivat talous, strategia, hankkeet, koulutus, kotiseututuntemus, kotikaupunkipolut, perinneasiat ja asukasvaikuttaminen ja verkkoviestintä.

5.  Yhteistyö

Yhteyksiä kaupungin ja EKYLin toiminnan kannalta keskeisimpien hallintokuntien johtoon ylläpidettiin ja luotiin pyrkimyksenä osoittaa kaupunginosayhdistystoiminnan merkitys vahvuutena Espoon kaupungin kehittämisessä.

Tehtiin yhteistyötä pääkaupunkiseudulla toimivan 4V–hankkeen ja erityisesti Espoon yhteisöllisyyskoordinaattori Tuija Hyyrysen kanssa. Hyyrynen osallistui EKYLin puheenjohtajien tapaamiseen tammikuussa ja oli mukana tiedotuskoulutuksen suunnittelussa. Lisäksi EKYLin edustajia oli mukana 4V-hankkeeseen liittyneissä tilaisuuksissa ja tutkimuksissa.

Espoon seudun Kulttuurisäätiön hallituksessa toimi EKYLin edustajana Heikki Kotamies. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.

Puheenjohtaja osallistui Suomen Kotiseutuliiton järjestämille kotiseutupäiville Nilsiässä ja naapurikunnissa 6.—9.8.2009. Päivien teemana oli savolaisuus ja kansainvälisyys sekä tunnus ”Mualimalle ja takas”.

Järjestösihteeri ja hallituksen jäsen Raimo Kukko osallistuivat Nuuksio-seuran 80–vuotisjuhlaan 19.9.2009 Honkamajalla.

6. Talous

Liiton toiminta rahoitettiin Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja palveluista sekä hankkeista saatavilla tuloilla. Liiton toimintakulut muodostuivat pääosin palkoista, avustuksista jäsenyhdistyksille sekä palveluiden ja tarvikkeiden hankinnasta.

EKYL sai vuonna 2009 kaupungilta toiminta-avustusta 28 000 € ja kohdeavustusta Kotiseututalo Parkvillan 100-vuotisnäyttelyyn 3000 €. EKYL hoitaa myös Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon isännöintiä ja tilavarauksia korvausta vastaan.

Vuoden 2009 tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä.