Toimintakertomus 2015

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL)

Toimintakertomus 2015

1. Tarkoitus ja toiminta

Vuosi 2015 oli EKYLin 35. toimintavuosi. Vuoden aikana pidettiin yhteyttä jäsenyhdistyksiin, kaupungin päättäjiin, virkamiehiin ja yhteistyökumppaneihin.

Keskusjärjestönä EKYLin tärkein tehtävä on huolehtia jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksistä ja niiden kehittämisestä. Tähän liittyy kaupunginosatyön tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen sekä yhdistysten keskinäisen tiedon- ja kokemustenvaihdon sekä yhteistyön lisääminen. Vuoden aikana tavoitteisiin vastattiin mm. puheenjohtajien tapaamisessa, järjestämällä erilaisia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä nopealla ja laajalla viestinnällä.

Vuonna 2015 Espoossa järjestettiin Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Päivät pidettiin 6.-9.8. ja niiden teema oli Rakkaudesta kotiseutuun. Erityisesti kevään ja kesän toiminta keskittyikin päivien valmisteluun yhteistyössä Espoon kaupungin ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa. Liiton hallituksen ja järjestösihteerin työpanoksen lisäksi myös EKYLin jäsenyhdistykset osallistuivat aktiivisesti päivien järjestelyihin. Yhdistysten korvaamattoman tärkeä talkootyöpanos auttoi tekemään Espoon Valtakunnallisista kotiseutupäivistä erittäin onnistuneet.

2. Jäsenistö

Liiton toiminnassa oli vuoden lopussa mukana 46 yhdistysjäsentä. Tämä on sama kuin edeltävänä vuonna. Toiminta kattaa hyvin koko Espoon.

3. Toiminta

Liitto palveli ja tuki jäsenyhdistyksiään yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Liiton toimintaa tehtiin tunnetummaksi jäsenyhdistysten keskuudessa jäsenkirjeissä ja tapaamisissa.

Vuoden aikana järjestettiin yksi jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaaminen. Tilaisuus järjestettiin 9.6. Retki suuntautui Espoon saaristoon ja Pentalaan. Venematkan aikana kotiseutukummi Benita Åkerlund kertoi muistoja ja anekdootteja saaristolaiselämästä menneinä vuosikymmeninä. Pentalassa osallistujat tutustuivat saareen omatoimisesti.

3.1. Tiedotus

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin EKYLin kotisivuilla, jäsentiedotteissa sekä sähköpostitse jäsenyhdistyksille. Jäsentiedote lähetettiin jäsenyhdistyksille sähköpostitse neljä kertaa vuoden aikana.

Liiton verkkosivustoa (www.ekyl.fi) ylläpidettiin ja kehitettiin. Sivuston sisällön ylläpidosta vastaa järjestösihteeri. Täydentävänä tiedotuskanavana ylläpidettiin Facebook-sivua (https://www.facebook.com/EKYLry).

Länsiväylän kumppanisivulla (http://www.lansivayla.fi/blogi/espoon-kaupunginosayhdistysten-liitto) julkaistiin mm. uutisia EKYLin ja jäsenyhdistysten erilaisista tapahtumista.

EKYL on mukana järjestötoimijana http://www.espoolaiset.fi –verkkopalvelussa.

3.2. Koulutus

Vuonna 2015 järjestettiin Apua arkistopulmiin –koulutus Espoon kaupunginarkistossa. Koulutukseen osallistui 12 henkeä. Lisäksi järjestettiin järjestyksenvalvojan peruskurssi, jolla koulutettiin 10 uutta kortillista järjestyksenvalvojaa sekä alkusammutuskoulutus, johon osallistui myös 10 henkeä.

3.3. Espoo-päivän vietto

Useat EKYLin jäsenyhdistykset järjestivät omia tapahtumiaan Espoo-päivänä ja hakivat tarvitsemansa avustukset suoraan kaupungilta.

3.4. Kotikaupunkipolut

EKYL on ollut koordinoivana ja avustavana tahona paikallisten kaupunkipolkujen laatimisen suhteen.

Espoon kaupungin avustuksen turvin toteutettu Kotikaupunkipolkujen laaja päivityshanke valmistui vuonna 2015. Päivityshankkeen valmistuttua käynnistettiin hanke uusien historiapainotteisten kotikaupunkipolkujen laatimiseksi Järvenperään ja Kauklahteen. Vuoden 2015 aikana valmisteltiin Järvenperän polkua ja jatkettiin rahoituksen hakemista Kauklahden polkua varten.

3.5. Vuokrauspalvelu

EKYL hoiti Espoon kaupungin omistamien Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon tilavuokraukseen liittyvät tehtävät.

3.6. Asukasvaikuttaminen

Asukasfoorumitoimintaa järjestetään Espoon seitsemällä suuralueella. Asukasfoorumien järjestämisestä vastaavat kullekin alueelle valitut valmisteluryhmät. Niiden jäsenet valitsee asukasfoorumityöryhmä, joka koostuu kolmen keskusjärjestön (Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry EKYL, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry EOK ja Esbobygdens Ungdomsförbund rf EBUF) työryhmään asettamista edustajista.

EKYLin edustajat asukasfoorumityöryhmässä olivat Mikko Perkko ja Raili Lindberg. Mikko Perkko toimi työryhmän puheenjohtajana.

4. Organisaatio

Liitto järjesti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joissa virallisten asioiden lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia teemoja ja käytiin vilkasta keskustelua.

Kevätkokouksessa (23.4.) Albergan kartanossa hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Ennen kokouksen alkua Valtakunnallisten kotiseutupäivien koordinaattori Jonina Vaahtolammi esitteli läsnäolijoille Kotiseutupäivien ohjelmaa.

Syyskokouksessa (26.11.) Albergan kartanossa käsiteltiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma. Lisäksi kokouksessa valittiin puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Ennen kokouksen alkua keskusteltiin joukkoliikenteestä. Alustajana toimi joukkoliikennesuunnittelija Riikka Aaltonen HSL:stä.

4.1. Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimi järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu hallitukselle.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Mikko Perkko, varapuheenjohtajana Ann-Christin Lintula ja sihteerinä järjestösihteeri. Liiton hallitus kokoontui 10 kertaa. Alla hallituksen kokoonpano ja kokousaktiivisuus (sulkeissa kokousosallistumisten määrä tapaamiskokouksissa):

Mikko Perkko (Olari-Seura ry) (10)

Varsinaiset jäsenet:

Raimo Kukko (Friisilän Omakotiyhdistys ry) (10)
Raili Lindberg (Laajalahti ry) (10)
Ann-Christin Lintula (Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry) (10)
Ulla Palomäki (Järvenperän Omakotiyhdistys ry) (4)
Kari Pietarinen (Leppävaara-Seura ry) (7)
Silve Sahlan (Jupperin Omakotiyhdistys ry) (5)
Kari Simonen (Kauklahden Omakotiyhdistys ry) (7)
Reijo Stedt (Mankkaa-Seura ry) (8)

Varajäsenet:

Mika Hentunen (Matinkylä-seura ry) (6)
Juha Koivisto (Otaniemi-Seura ry) (3)
Matti Metsäranta (Viherlaaksolaiset ry) (1)
Esko Meuronen (Rastaalan Omakotiyhdistys ry) (9)
Heikki Miettinen (Haukilahden Seura ry) (8)
Johanna Takala (Ruukinranta-Seura ry) (7)
Teuvo Tikkanen (Veinin Omakotiyhdistys ry) (8)
Hanne Österberg (Kauklahti-seura ry) (9)

Tilintarkastajana toimi KHT Kaj Kiljander ja varatilintarkastajana HTM Harri Saarinen.

4.2. Henkilöstö

Liiton toimitila sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa (osoite Parkvillanpolku 4, 02600 Espoo). Toimiston päivystysajat ovat olleet tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30—12.00 sekä torstaisin klo 15.00—17.00.

Osa-aikaisena palkattuna järjestösihteerinä toimi Kristel Nyberg.

EKYL vastaa sekä Parkvillan että Albergan kartanon tilavarausten vastaanotosta. Parkvillan tilavarauksia hoiti järjestösihteeri ja Albergan varauksia hoiti, palkattuna työntekijänä, Eine Kuismin.

4.3 Työryhmät

Hallitus asetti työryhmiä valmistelemaan ja vahvistamaan liiton toimintaa. Ryhmät valmistelivat aihealueensa asioita hallituksen käsittelyyn. Työryhmien aihealueita olivat talous, koulutus, perinneasiat ja profiili- ja viestintäasiat.

5. Yhteistyö

Yhteyksiä kaupungin ja EKYLin toiminnan kannalta keskeisimpien hallintokuntien johtoon ylläpidettiin ja luotiin pyrkimyksenä osoittaa kaupunginosayhdistystoiminnan merkitys osana Espoo-tarinaa.

Vuoden 2015 suurin yhteistyöprojekti oli Valtakunnallisten kotiseutupäivien 2015 järjestäminen Espoossa yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton ja Espoon kaupungin kanssa. Puheenjohtaja, järjestösihteeri sekä useat hallituksen jäsenet osallistuivat Valtakunnallisia kotiseutupäiviä 2015 valmistelevien toimikuntien (päätoimikunta, järjestelytoimikunta, ohjelmatoimikunta, retkitoimikunta sekä markkinointi- ja viestintätoimikunta) työskentelyyn. Puheenjohtaja edusti EKYLiä Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa.

Puheenjohtaja Mikko Perkolle myönnettiin 6.12.2015 Espoo-mitali. Perusteluissa mainittiin hyvän yhteistyön edistäminen Espoon kaupungin kanssa.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä järjesti perinteisen aamukahvitilaisuuden EKYLin ja EOK:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille 9.4.2015. Kahvit juotiin Espoon valtuustotalon kahviossa. Tilaisuuteen osallistui jälleen yli 40 yhdistysten edustajaa.

Espoon seudun Kulttuurisäätiön hallituksessa toimi EKYLin edustajana Mikko Perkko. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja mm. tarkoituksiin, jotka edistävät kotiseudun kulttuurin, tieteen ja taiteen kaikinpuolista menestymistä.

Yhteyksiä muihin alan toimijoihin luotiin osallistumalla aktiivisesti koulutuksiin, seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin, jotka liittyivät järjestötoimintaan, kotiseutuun ja asuinympäristöön. Puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat esimerkiksi Kuntaliiton Demokratiapäivien seminaariin Kuntatalolla 13.10.

Keväällä 2015 Suomen Kotiseutuliiton maakunnallisten kokousten sarja päättyi Uudenmaan liiton tiloissa 26.5. pidettyyn Uusimaa-seminaariin. EKYLin puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat tilaisuuteen.

EKYL jatkoi toimivaa yhteistyötä Helsingin kaupunginosayhdistysten (Helka) kanssa. Helka koordinoi Helsingin paikallinen kehittämispolku –projektia liittyen EU-rakennerahastosta jaettavaan kaupunkialueiden kehittämisrahaan, ja EKYLin edustajat osallistuvat aiheeseen liittyviin työpajoihin ja tapaamisiin.

EKYL tekee jatkuvasti yhteistyötä Espoon Järjestöjen Yhteisö EJYn ja muiden järjestötoimijoiden kanssa. Vuonna 2015 käynnistettiin usean järjestötoimijan yhteishankkeena Rethink Espoo –teemailtasarjan suunnittelu osana Kansalaistoiminnan keskus Unelman toimintaa. Puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat työryhmän toimintaan.

Puheenjohtaja Mikko Perkko toimi EKYLin edustajana Kotiseutuliiton valtuustossa ja järjestösihteeri Kristel Nyberg kaupunkityön jaostossa.

Puheenjohtaja Mikko Perkko toimi EKYLin edustajana myös Espoon turvallisuusstrategian johtoryhmässä.

6. Talous

Liiton toiminta rahoitettiin Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja palveluista sekä hankkeista saatavilla tuloilla. Liiton toimintakulut muodostuivat pääosin palkoista sekä palveluiden ja tarvikkeiden hankinnasta.

EKYL sai vuonna 2015 kaupungilta toiminta-avustusta 14 000 €. Lisäksi EKYLille myönnettiin Osallistuva Espoo –kehitysohjelmasta avustusta Valtakunnallisten Kotiseutupäivien valmisteluihin 16 500 €, josta osa jaettiin jäsenyhdistyksille Kotiseutupäiviin liittyviä tapahtumia varten ja osa jäi EKYLin käyttöön.

EKYL hoitaa, korvausta vastaan, Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon tilavarauksiin liittyvät asiat.