Toimintasuunnitelma 2015

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

1. Tarkoitus ja toiminta

Liiton toiminnan tarkoituksena espoolaisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestönä on auttaa jäsenyhdistyksiään menestymään edistämällä jäsenyhdistystensä vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevissa asioissa, edistämällä ja vaalimalla espoolaista kotiseutu- ja perinnetoimintaa sekä lisäämällä paikallistunnetta espoolaisten keskuudessa, huolehtimalla keskusjärjestönä jäsenyhdistystensä yhteisistä tarpeista ja eduista sekä harjoittamalla monipuolista yhteistyötä niin kaupungin kuin muiden vastaavaa työtä tekevien organisaatioiden kanssa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto pyrkii vaikuttamaan Espoon kaupungin kehittämiseen yhteistyössä viranomaisten, luottamushenkilöiden ja yksityisten tahojen kanssa. Liitto harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä kerää ja tallentaa kotiseutuunsa liittyvää perinnetietoa. Liitto voi myös tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asukkaiden toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseksi.

2. Jäsenistö

Liiton toiminta kattaa hyvin koko kaupungin. Yli 60 espoolaisesta kaupunginosayhdistyksestä 46 kuuluu jäsenenä liittoon. Jäsenyhdistysten jäsenmäärä vaihtelee alle 100 jäsenestä yli 500 jäseneen. Jäsenyhdistystensä jäsenmäärillä mitaten liitto edustaa runsasta 10.000 espoolaista. Liitto pyrkii lisäämään jäsenmääräänsä ja parantamaan kaupunginosayhdistysten verkoston kattavuutta mm. rohkaisemalla asukkaita perustamaan yhdistyksiä sellaisille uusille asuinalueille joilla toimintaa ei vielä ole.

Vuoden aikana järjestetään jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaamisia 1-2 kertaa ja muita tapaamisia ajankohtaisista asioista tarpeen mukaan. Tapaamisiin liitetään virkistävä osio, jolla halutaan kiittää ja palkita vapaaehtoistyötä tekeviä jäsenyhdistysten puheenjohtajia. Jäsenyhdistyksiä kiinnostavista aiheista järjestetään toiveiden ja tarpeen mukaan 1-2 tilaisuutta vuodessa.

3. Toiminta

Liitto palvelee ja tukee jäsenyhdistyksiään yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Käytännön tukea lisätään entisestään ja palveluita monipuolistetaan jäsenyhdistysten esittämien toiveiden mukaisesti. Samalla tehdään liiton toimintaa entistä tunnetummaksi jäsenyhdistysten keskuudessa sekä kehitetään ja ideoidaan uusia toimintamuotoja.

Luotuja yhteyksiä kaupungin päättäjiin sekä virkamiehiin ylläpidetään ja vahvistetaan. Yhteistyötä muiden yhdistystoimijoiden kanssa kehitetään edelleen.

Vuonna 2015 Valtakunnalliset Kotiseutupäivät järjestetään Espoossa 6.-9.8. Suomen Kotiseutuliiton, Espoon kaupungin ja EKYLin yhteishankkeena. Liiton edustajat osallistuvat Valtakunnallisten Kotiseutupäivien järjestelytoimikunnan sekä eri työryhmien työskentelyyn. Taloustilanteen salliessa järjestösihteerin työaikaa lisätään projektiluontoisesti Kotiseutupäiviä edeltävinä kuukausina. Liitto tarjoaa jäsenyhdistyksilleen mahdollisuutta osallistua Valtakunnallisten Kotiseutupäivien järjestelyyn sekä tilaisuutta näkyvyyteen mm. päiviin liittyvässä toritapahtumassa.

3.1. Tiedotus

Liiton tiedotusta ja toimintaa pyritään vahvistamaan www-sivujen sisällön lisäämisellä ja päivittämisellä sekä tehokkaalla sähköisellä viestinnällä. Liiton ja jäsenyhdistysten toiminnasta tiedotetaan esimerkiksi Liiton omassa kumppaniosiossa Länsiväylän verkkosivustolla sekä Liiton Facebook-sivulla. Viestintää pyritään kehittämään myös Liiton toiminnasta tiedottamisessa Espoon alueella toimivissa viestimissä lisäämällä yhteyksiä lehdistöön ja muuhun mediaan.

Jäsentiedottaminen tapahtuu sähköpostilla. Vuosikokouskutsut lähetetään myös kirjepostina. EKYLin kotisivuilla olevat jäsenyhdistysten yhteystiedot päivitetään säännöllisesti. Puheenjohtajille viestitään sähköpostitse nopeaa reagointia vaativista asioista jäsenkirjeiden välillä.

Liiton verkkosivuja kehitetään ja vahvistetaan tiedottamisen ja vuorovaikutuksen kanavana, josta saa ajantasaista tietoa niin Liiton kuin sen jäsenyhdistystenkin toiminnasta.

3.2. Jäsenpalvelut

Liiton jäsenpalveluita kehitetään jäsenyhdistysten toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Liitto järjestää jäsenyhdistystensä jäsenille koulutustilaisuuksia esim. järjestyksenvalvonnasta tai yhdistyksen hallintoon ja toimintaan liittyvistä ajankohtaisista teemoista tarpeen ja kysynnän mukaan.

Liiton toimistossa on jäsenyhdistysten lainattavissa tai vuokrattavissa erilaisia tarvikkeita, esimerkiksi kannettava äänentoistolaite, järjestyksenvalvojaliivejä sekä roskapihtejä. Toimiston kopiokone on jäsenyhdistysten käytössä pientä korvausta vastaan.

Liitolla on Teosto-lupa sekä toiminnan vastuuvakuutus jäsenyhdistysten tilaisuuksia varten. Liiton kautta jäsenyhdistykset ovat Suomen Kotiseutuliiton jäseniä ja voivat käyttää myös Kotiseutuliiton jäsenpalveluita.

3.3. Espoo-päivä

Liitto on mukana Espoo-päivän vietossa yhdessä kaupungin, jäsenyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

3.4. Kotikaupunkipolut

Liitto kannustaa jäsenyhdistyksiään laatimaan alueellisia kotikaupunkipolkusuunnitelmia ja -esitteitä ja toimii tarvittaessa koordinoivana tahona polkujen suhteen.

Kotikaupunkipolkuihin liittyviin hankkeisiin haetaan erillisrahoitusta. Vuosina 2014–2015 toteutetaan erillisrahoituksella projekti, jonka tuloksena julkaistaan vuonna 2015 uudet historiapainotteiset Kauklahden ja Järvenperän Kotikaupunkipolut sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Polut julkaistaan ainakin verkkoversioina, rahoituksen salliessa myös painettuina esitteinä.

3.5. Viljelypalstat

Liitto avustaa yhdistyksiä neuvotteluissa kaupungin kanssa jäsenyhdistysten toimialueilla sijaitsevien kaupungin viljelypalstojen siirtämisestä yhdistysten hoidettaviksi sekä palstatoiminnan kehittämisestä.

3.6. Vuokrauspalvelu

EKYL hoitaa Espoon kaupungin omistamien Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon vuokraustoimintaan liittyvät tehtävät.

3.7. Asukasvaikuttaminen

Liitto pyrkii edistämään mahdollisuuksia asukasosallistumiseen ja -vaikuttamiseen suuralueilla. Liitto pyrkii vahvistamaan ja kehittämään yhteyksiä kaupunkiin asukasvaikuttamisasioissa sekä edistämään alueellisten demokraattisten asukasvaikuttamistapojen järjestämistä Espoossa. Liitolla on kaksi jäsentä Espoon kaupungin nimeämässä Asukasfoorumityöryhmässä. Liiton puheenjohtaja toimii ryhmän puheenjohtajana.

3.8. Kotiseutututkimus

Yhtenä Espoon Seudun Kulttuurisäätiön perustajana EKYL on mukana ohjaamassa avustuksia mm. kotiseutututkimukseen. Liitto tekee kotiseutuasioissa yhteistyötä muiden toimijoiden, esimerkiksi Espoon perinneseura ry:n kanssa.

4. Organisaatio

Liitto järjestää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joiden yhteyteen pyritään järjestämään alustuksia ajankohtaisista aiheista.

4.1. Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimii järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu hallitukselle.

Liiton hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

4.2. Henkilöstö

Liiton toimihenkilöinä on osa-aikainen järjestösihteeri ja osa-aikainen päivystäjä Albergan kartanossa.

Liiton toimisto sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa.

4.3 Työryhmät

Hallitus asettaa tarvittaessa työryhmiä valmistelemaan ja vahvistamaan liiton toimintaa. Hallitus pyrkii hyödyntämään jäsentensä ja tarvittaessa jäsenyhdistystensä osaamista työryhmätyöskentelyssä. Työryhmät valmistelevat aihealueensa asioita hallituksen käsittelyyn. Työryhmien aihealueita ovat mm. talous, koulutus, ja perinneasiat. Vuonna 2015 toimii myös Valtakunnallisten Kotiseutupäivien järjestelytyöryhmä. Uusia työryhmiä voidaan tarpeen tullen perustaa jo toimivien ryhmien rinnalle.

5. Yhteistyö

Laajennetaan yhteyksiä kaupungin ja hallintokuntien johtoon, jotta kaupunginosayhdistystoiminnan merkitys ymmärrettäisiin vahvuutena Espoon kaupungin kehittämisessä.

Tehdään tiivistä yhteistyötä naapurikaupunkien, Helkan (Helsingin kaupunginosayhdistykset ry) ja Vantaan kotiseutuliiton sekä Suomen Kotiseutuliiton kanssa tavoitteena tietojen vaihto ja mahdolliset yhteiset hankkeet. Luodaan yhteyksiä myös muualla Suomessa toimiviin kaupunginosayhdistyksiin.

EKYL on Suomen Kotiseutuliiton jäsen ja Liitolla on pysyvä edustajan paikka Suomen Kotiseutuliiton valtuustossa. Lisäksi liitolla on edustaja Kaupunkityön jaostossa.

6. Talous

Liiton toimintakulut muodostuvat pääosin palkoista sekä palvelujen ja tarvikkeiden hankinnasta.

Liiton toiminta rahoitetaan Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja palveluista sekä hankkeista saatavilla tuloilla.