Toimintasuunnitelma 2002

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2002

1. Toiminnan tavoite

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL) pyrkii kaikessa toiminnassaan

”       edistämään jäsenyhdistystensä vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevissa asioissa

”       edistämään ja vaalimaan espoolaista kotiseutu- ja perinnetoimintaa sekä lisäämään
paikallistunnetta espoolaisten keskuudessa sekä

”       huolehtimaan keskusjärjestönä jäsenyhdistystensä yhteisistä tarpeista ja eduista

2. Toimintaympäristön muutokset

Kaupunginosayhdistystyössä eletään Espoossa monien muutosten keskellä. Kaupungin
kasvu jatkuu ripeänä ja monet suuret hankkeet muuttavat perinteistä ja totuttua ympäristö- ja maisemakuvaa. Jotta muutokset olisivat hallittuja tarvitaan paikallista aktiivisuutta ja toimintaa. Vuoden 2000 alussa voimaan astunut uusi maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kaavoitusprosessin alusta alkaen. Vaikutusmahdolli-suuksien parantamisessa ollaan vasta pääsemässä alkuun. Totutut suunnittelukäytännöt muuttuvat hitaasti. Tulevana vuonna jatketaan toimintaa uuden lain hengen toteuttamiseksi.

EKYL pyrkii yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa kehittämään espoolaisen kaupunginosatyö edellytyksiä ja parantamaan yhteistyötä niin kaupungin kuin muidenkin yhteistyökumppa-neiden kanssa. Yhteistyöllä voidaan parantaa toiminnan vaikuttavuutta. Tavoitteena on, että yhä useampi espoolainen näkisi tarpeelliseksi liittyä oman kaupunginosayhdistyksensä jäseneksi. EKYL ottaa tarvittaessa myös itse kantaa kaikkia espoolaisia koskeviin suunnit-telu- ja kehittämisasioihin. EKYL:llä on tällä hetkellä 46 jäsenyhdistystä, joiden yhteenlas-kettu jäsenmäärä nousee lähelle 10 000.

Toimintatapojensa kehittämiseksi ja analysoimiseksi EKYL on järjestänyt seminaareja, joissa on käyty läpi kaupunginosatyön keskeisiä toimintalohkoja. Ensimmäisessä seminaarissa kevätkaudella 1999 paneuduttiin uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukanaan tuomiin muutoksiin, joilla on tarkoitus parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Toisessa vuoden 1999 lopulla järjestetyssä seminaarissa käsiteltiin historian ja perinteen tallennuksen kysymyksiä. Haasteena on ollut nostaa viime aikoina taka-alalle jäänyt toimintalohko paremmin esille ja näin vahvistaa asukkaiden kotipaikkatunnetta. EKYL jatkaa toimintaansa tämän tärkeän toimintalohkon esillä pitämiseksi.

Yhteisiä vuotuisia seminaareja toiminnan kehittämiseksi on tarkoitus jatkaa. Vuoden 2002 aikana tullaan erityisesti paneutumaan yhdistysten Internetin hyväksikäytön kehittämiseen.

3. Toimintavuoden 2002 tärkeimmät projektit

3.1 Oma toiminta
”       Vuoden aikana järjestetään kotiseutuaiheinen seminaari, johon kutsutaan mukaan kaikki
jäsenyhdistykset. EKYL valmistelee seminaarin, johon kutsutaan puhumaan myös ulko-puolisia alan asiantuntijoita.

”       Järjestetään ”Järjestyksenvalvojien koulutustilaisuus” alkuvuodesta. Poliisiviranomaiset
edellyttävät nykyisin melkein kaikkiin yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin järjestyksen
valvojakortin omaavia järjestyksenvalvojia. Tästä syystä EKYL järjestää tämän kurssin
edulliseen jäsenhintaan yhdistysten edustajille.

”       EKYL jatkaa pitkään taka-alalle jääneen toimintalohkon ”Paikallisen historian ja perin-teen tallennus ja vaaliminen” elvyttämistä mm. joulukuussa 1999 järjestetyn seminaarin viitoittamalla tiellä sekä ottaa itse tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin rakennus- ym. suojelukysymyksiin.

”       EKYL herättää henkiin oman vuosikirjan julkaisemisen perinteen. Vuoden 2002 kirjaan kootaan toiminnan kehittämiseksi ja analysoimiseksi pidettyjen seminaarien aineisto
(edellyttäen että julkaisemiseen tarvittava rahoitus saadaan järjestymään).

”       Nykyisin Espoon Lystit on järjestetty kahdessa osassa keväällä ja syksyllä. Vuoden 2002
Lystit tullaan järjestämään yhdessä osassa Espoon kaupungin toivomalla tavalla.

”       Ylläpidetään ja kehitetään EKYLin omia kotisivuja

”       Aktivoidaan jäsenyhdistyksiä valmistelemaan omia kotisivuja. Pyrimme vaikuttamaan
avustuspäätöksiin niin, että kaupungilta saataisiin ”korvamerkitty” avustus kotisivujen
kustannuksiin.

”       Parannetaan toimiston varustusta (uusi tietokone, skanneri, ohjelmia sekä nopea Internet-
ja sähköpostiyhteydet)

”       Järjestetään sääntömääräiset kokoukset, joiden yhteyteen järjestetään keskustelutilai-suuksia ajankohtaisista aiheista.

3.2 Yhteistyö
”       Ylläpidetään ja kehitetään yhteistyötä kaupungin virka- ja luottamusmiesten kanssa sekä
Suomen Kotiseutuliiton, Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton ja Vantaan kotiseutu-
liiton kanssa samoin kuin espoolaisten yritysten kanssa. Toimitaan myös vastaperustetus-
sa Espoon Puutarhayhdistyksessä.

”       Osallistutaan yhdessä EOK:n ja EBUF:in kanssa alueneuvottelukuntien toiminnan
tukemiseen ja järjestetään tarvittaessa yhteisiä tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

”       Järjestetään pihakilpailu Matinkylä-Olarin ja Tapiolan suuralueilla.

”       EKYL hoitaa Parkvillan isännöintiä tilojen käyttöoikeuksia vastaan kaupungin kanssa sovitulla tavalla.

Hallitus laatii alkuvuodesta kustakin projektista yksityiskohtaisen suunnitelman ja toiminta sopeutetaan kaupungilta saatujen avustusten mukaan.