Toimintasuunnitelma 2003

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2003

1. Toiminta-ajatus

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL) pyrkii kaikessa toiminnassaan
edistämään jäsenyhdistystensä vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevissa asioissa
edistämään ja vaalimaan espoolaista kotiseutu- ja perinnetoimintaa sekä lisäämään paikallistunnetta espoolaisten keskuudessa
huolehtimaan keskusjärjestönä jäsenyhdistystensä yhteisistä tarpeista ja eduista sekä
harjoittamaan monipuolista yhteistyötä niin kaupungin kuin muiden vastaavaa työtä tekevien organisaatioiden kanssa.

2. Toimintaympäristö

Kaupunginosayhdistystoiminta kattaa EKYL:n puitteissa hyvin koko Espoon. Lähemmäs 60:sta kaupungissa toimivasta alan yhdistyksestä 47 kuuluu jäsenenä EKYL:iin. Näiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 10 000. Liiton vanhin jäsenjärjestö Esbo hembygdsförening rf  perustettiin jo 1916. Muita pitkään toimineita yhdistyksiä ovat Pro Westend ry, Lintuvaaran omakotiyhdistys ry, Kolmperän Asukasyhdistys ry  ja Laaksolahden huvilayhdistys, jotka kaikki on perustettu 1940-luvulla. Näihin verrattuna vuonna 1980 perustettu EKYL on vielä nuori.

Liitto pyrkii yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa kehittämään espoolaisen kaupunginosatyö edellytyksiä sekä tekemään sitä paremmin tunnetuksi. Liiton jäsenyhdistyksissä tehdään monipuolista, palkatonta työtä espoolaisten yhteiseksi hyväksi. Keskeisiä toimintalohkoja ovat kaavoitukseen ja rakentamiseen vaikuttaminen, siivous- ym. ympäristötalkoiden järjestäminen, paikallisen historian ja perinteen keruu sekä kaupunginosan yhteisyyttä lujittavien juhlien ja tapahtumia järjestäminen. EKYL on järjestänyt koko kaupungin kattavia Lystejä jo vuodesta 1985. Tätä ennenkin on kaupungissa ollut vastaavia tapahtumia suppeammissa puitteissa. Lystit ovat foorumi paikallisen kulttuurin esiintuomiselle ja vahvistamiselle.

Liitto pitää myös yllä laajaa yhteistyötä niin kaupungin kuin muidenkin yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaupungin omassa hallinnossa kotiseututoiminta siirtyi vuoden 2002 alusta kaupunginmuseolta kulttuuritoimen keskuksen koordinoimaksi. Kulttuuritoimen keskuksen kanssa pyritään hyvään yhteistyöhön.

3. Toimintavuosi 2003

Toimintavuotta 2003 leimaava tiukkeneva talous tulee varmasti heijastumaan myös kaupunginosayhdistystyöhön. Jo edellisen laman jäljiltä kaupungin yhdistyksille ja keskusjärjestölle maksamat avustukset ovat painuneet minimiinsä. EKYL pyrkii vaikuttamaan kaupunkiin niin, että kotiseututoimintaan myönnetyt avustukset voitaisiin lyhyellä tähtäimellä pitää vähintään v. 2002 tasolla. Pidemmällä tähtäimellä on tavoitteena nostaa avustukset viime vuosikymmenen alun tasolle. Toimintavuoden 2003 teemana onkin pohtia syvällisemmin kotiseututyön kehittämistä.
4. Toimintavuoden projektit

4.1 Oma toiminta
Kevätkauden aluksi järjestetään toiminnan kehittämisseminaari, johon kutsutaan mukaan kaikki jäsenyhdistykset. Seminaaria pohjustetaan jäsenkyselyllä ja seminaarin tulokset dokumentoidaan.
Jatketaan järjestyksenvalvojien koulutusta, järjestämällä peruskurssi viimevuotiseen tapaan.
Julkaistaan vuonna 2002 koottu Lystien historiikkiaineisto.
Järjestetään perinteiset Espoon Lystit elo-syyskuun vaihteessa (16.8.-14.9.2003) ja jatketaan näihin liittyen Espoo-päivän (27.8.) tunnetuksi tekemistä yhdessä kaupungin ja jäsenyhdistysten kanssa.
Jatketaan jäsenyhdistysten aktivoimista valmistelemaan omia kotisivujaan ja järjestetään/koordinoidaan tätä koskevaa koulutusta. Pyritään vaikuttamaan kaupungin avustuspäätöksiin niin, että saataisiin tätä varten ”korvamerkittyä” avustusta.
Järjestetään syyskaudella yhdistyksille kotisivukilpailu.
Järjestetään sääntömääräiset kokoukset, joiden yhteyteen järjestetään keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.
Selvitetään mahdollisuutta aikaansaada liiton oma arvomerkki/muistoesine toiminnassa ansioituneille
Osallistutaan kotiseutupäiville elokuussa.

4.2 Yhteistyö
Ylläpidetään ja kehitetään yhteistyötä kaupungin virka- ja luottamusmiesten kanssa sekä Suomen Kotiseutuliiton, Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton ja Vantaan kotiseutuliiton kanssa samoin kuin espoolaisten yritysten kanssa. Toimitaan myös hiljattain perustetussa Espoon Puutarhayhdistyksessä.
Osallistutaan yhdessä EOK:n ja EBUF:in kanssa alueneuvottelukuntien toiminnan kehittämiseen ja järjestetään tarvittaessa yhteisiä tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.
Selvitetään mahdollisuutta avata yhdistysten yhteinen keskustelupalsta ”Koko kylä kasvattaa”-projektin kanssa
Osallistutaan ”Oppimisesta elinvoimaa – Kaupunginosien Kehittämisverkoston” toimintaan
Järjestetään piha-/puistokilpailu Leppävaaran suuralueella yhdessä teknisen toimen kanssa. Pyritään kehittämään kilpailua kiinnittämällä huomiota myös puistoihin ja virkistysalueisiin.

5. Tiedotus

Jäsenyhdistysten ja EKYL:n välinen tiedonkulku sekä kokemusten vaihto yhdistysten kesken ovat avainasemassa kotiseututoimintaa kehitettäessä. Uutena yhteydenpitovälineenä kokeillaan harkitusti sähköpostin käytön kehittämistä. Mitä laajemmin jäsenyhdistyksissä on käytössä sähköpostiyhteyksiä, sitä paremmin liitto pystyy pitämään yhteyttä jäsenyhdistyksiin ja myös välittämään ajankohtaista tietoa. Vuoden aikana järjestetään tarvittaessa myös puheenjohtajien tapaamisia.

Perinteinen jäsentiedote toimitetaan 4-5 kertaa vuoden aikana. Uutuutena liitto kokoaa myös painetun jäsenluettelon 2003 kevätkaudella. EKYL:n kotisivuilla jäsenyhdistyksiä koskevia tietoja päivitetään määräajoin ja kehitetään kotisivujen sisältöä (mm. osiolla Tarinoiden Espoo). Espoon Lystien alla julkaistaan oma lehti ”Meidän Espoo”, jossa Lystien ohella kerrotaan jäsenyhdistysten ajankohtaisista projekteista.

Pidetään yhteyttä liiton toiminnan kannalta keskeisiin tiedotusvälineisiin, jotta EKYL:n ja sen jäsenyhdistysten asioita saadaan mahdollisimman hyvin esille. Toimitetaan EKYL:n kannanottoja ja muuta aineistoa tiedotusvälineille. Liitto avustaa tarvittaessa jäsenyhdistysten lehtiä ja julkaisuja kirjoituksin.

6. Talous
Liiton toimintakulut katetaan Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja projektiluonteisilla muilla tuloilla. Liitto maksaa suurimman osan (2/3) yhdistyksiltä keräämistään jäsenmaksuistaan Suomen Kotiseutuliitolle, sillä jokainen EKYL:n jäsenjärjestö on Kotiseutuliiton jäsen.

Liiton toimisto sijaitsee Parkvillassa Leppävaarassa osoitteessa Parkvillanpolku 4 02600 Espoo. Tiloista ei makseta vuokraa, sillä järjestösihteeri hoitaa Parkvillan isännöintiä tilojen käyttöoikeuksia vastaan kuusi tuntia viikossa.

Liiton toimihenkilönä on osapäivätoiminen järjestösihteeri.

Liiton hallitus laatii alkuvuodesta kustakin projektista yksityiskohtaisen suunnitelman ja toiminta sopeutetaan kaupungilta saatujen avustusten mukaan.

Syyskokous 20.11.2002/ tark. 19.2.2003