Toimintasuunnitelma 2004

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

1. Toiminta-ajatus

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL) pyrkii kaikessa toiminnassaan:
• edistämään jäsenyhdistystensä vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevissa asioissa
• edistämään ja vaalimaan espoolaista kotiseutu- ja perinnetoimintaa sekä lisäämään paikallistunnetta espoolaisten keskuudessa
• huolehtimaan keskusjärjestönä jäsenyhdistystensä yhteisistä tarpeista ja eduista sekä
• harjoittamaan monipuolista yhteistyötä niin kaupungin kuin muiden vastaavaa työtä tekevien organisaatioiden kanssa.

2. Toimintaympäristö

Kaupunginosayhdistystoiminta kattaa EKYLin puitteissa hyvin koko Espoon. Reilusta 60:sta kaupungissa toimivasta alan yhdistyksestä 48 kuuluu jäsenenä EKYLiin. Yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 10 000. Liiton vanhin jäsenjärjestö Esbo hembygdsförening rf perustettiin jo 1916. Muita pitkään toimineita yhdistyksiä ovat Pro Westend ry, Lintuvaaran omakotiyhdistys ry Kolmperän Asukasyhdistys ja Laaksolahden huvilayhdistys, jotka kaikki on perustettu 1940-luvulla. Näihin verrattuna vuonna 1980 perustettu EKYL on vielä nuori.

Liitto pyrkii yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa kehittämään espoolaisen kaupunginosatyö edellytyksiä sekä tekemään sitä paremmin tunnetuksi. Kaupunginosayhdistyksissä tehdään monipuolista, palkatonta työtä espoolaisten yhteiseksi hyväksi. Keskeisiä toimintalohkoja ovat kaavoitukseen ja rakentamiseen vaikuttaminen, siivous- ym. ympäristötalkoiden järjestäminen, paikallisen historian ja perinteen keruu sekä kaupunginosan yhteisyyttä lujittavien juhlien ja tapahtumia järjestäminen. EKYL on järjestänyt koko kaupungin kattavia Lystejä jo vuodesta 1985. Tätä ennenkin on kaupungissa ollut vastaavia tapahtumia suppeammissa puitteissa. Lystit ovat foorumi paikallisen kulttuurin esiintuomiselle ja vahvistamiselle.

EKYLin tärkeänä toimintamuotona on pitää yllä monipuolista yhteistyötä niin kaupungin kuin muidenkin yhteistyökumppaneiden kanssa. Keskeinen yhteistyökumppani on ollut kaupungin kulttuuritoimen keskus, jonka piiriin kotiseututoiminta vuoden 2002 alusta kaupunginmuseolta hallinnollisesti siirrettiin. Yhteistyön mahdollisuudet ovat nyt olennaisesti kaventumassa kaupungin kotiseutusihteerin jäätyä vuoden 2003 aikana eläkkeelle. Hänelle ei ole valittu seuraajaa ja pyrkimyksenä on ollut muuttaa tehtävän toimenkuvaa alueellisen kulttuurisihteerin toimeksi. EKYL on kannanotoilla vastustanut kaavailtuja muutoksia, mutta toistaiseksi ei kaupungilta ole saatu lopullista kantaa asiaan. Neuvotteluja ja painostusta tullaan jatkamaan kotiseututoiminnan edellytysten selkiyttämiseksi ja hyvän yhteistyön turvaamiseksi Espoon kaupungin kanssa, joka on tärkein yhteistyökumppanimme.

3. Toimintavuosi 2004

Jatketaan edellisenä vuonna aloitettua kotiseututyön ja sen edellytysten kehittämistä. Jo toimintavuotta 2003 leimannut tiukkeneva talous tulee edelleen heijastumaan myös kaupunginosayhdistystyöhön. Edellisen laman jäljiltä kaupungin yhdistyksille ja keskusjärjestölle maksamat avustukset ovat painuneet minimiinsä. EKYL pyrkii vaikuttamaan kaupunkiin niin, että kotiseututoimintaan myönnetyt avustukset voitaisiin pitää vähintään v. 2003 tasolla. Pidemmällä tähtäimellä on tavoitteena nostaa avustukset ns. hyvien aikojen eli 1990-luvun alun tasolle.

4. Toimintavuoden projektit

4.1 Oma toiminta
Kevätkauden aluksi järjestetään koko jäsenistölle suunnattu seminaari uudesta internetpalvelusta ”Avoin Espoo” yhteistyössä kaupungin kanssa. Palvelulla pyritään parantamaan kansalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia vireillä olevissa asioissa
Jatketaan vuoden 2003 kehittämisseminaarin ideoiden viemistä käytäntöön
Järjestetään jäsenistön toivomaa koulutusta mm. arkistoinnista
Järjestetään perinteiset Espoon Lystit elo-syyskuun vaihteessa (14.8.-19.9.2004) ja jatketaan näihin liittyen Espoo-päivän (27.8.) tunnetuksi tekemistä yhdessä kaupungin ja jäsenyhdistysten kanssa.
Jatketaan jäsenyhdistysten aktivoimista valmistelemaan omia kotisivujaan ja järjestetään/koordinoidaan tätä koskevaa koulutusta. Pyritään vaikuttamaan kaupungin avustuspäätöksiin niin, että saataisiin tätä varten ”korvamerkittyä” avustusta.
Järjestetään sääntömääräiset kokoukset, joiden yhteyteen järjestetään keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.
Osallistutaan kotiseutupäiville elokuussa.

4.2 Yhteistyö
Ylläpidetään ja kehitetään yhteistyötä kaupungin virka- ja luottamusmiesten kanssa sekä EOK:n, Suomen Kotiseutuliiton, Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton (Helka), Vantaan kotiseutuliiton samoin kuin espoolaisten yritysten kanssa. Yhteistyötä ylläpidetään myös Espoon kulttuurisäätiöön ja Espoon Puutarhayhdistykseen.
Selvitetään kevätkaudella alueneuvottelukuntien toimintaedellytysten kehittämistä yhdessä EOK:n ja EBUF:in kanssa sekä järjestetään tarvittaessa muita yhteisiä tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.
Osallistutaan PKS 2017 ihmemaa – pääkaupunkiseudun vuorovaikutteinen tulevaisuuden tarkasteluhankkeeseen yhdessä Helkan ja muiden hankkeessa mukana olevien kanssa
Selvitetään mahdollisuutta avata yhdistysten yhteinen keskustelupalsta ”Koko kylä kasvattaa”-projektin kanssa.
Osallistutaan ”Oppimisesta elinvoimaa – Kaupunginosien Kehittämisverkoston” toimintaan
Järjestetään piha-/puistokilpailu Espoonlahti ja Kauklahden alueella yhdessä teknisen toimen kanssa ja pyritään yhteistyöhön yleisten alueiden siisteyden

5. Tiedotus
Jäsenyhdistysten ja EKYLin välinen tiedonkulku sekä kokemusten vaihto yhdistysten kesken ovat avainasemassa kotiseututoimintaa kehitettäessä. Vuoden aikana järjestetään tarvittaessa myös puheenjohtajien tapaamisia.
Perinteinen jäsentiedote toimitetaan 4-5 kertaa vuoden aikana. EKYLin kotisivuilla jäsenyhdistyksiä koskevia tietoja päivitetään määräajoin ja kehitetään kotisivujen sisältöä (mm. osiolla Tarinoiden Espoo). Espoon Lystien alla julkaistaan oma lehti ”Meidän Espoo”, jossa Lystien ohella kerrotaan jäsenyhdistysten ajankohtaisista projekteista.
Pidetään yhteyttä liiton toiminnan kannalta keskeisiin tiedotusvälineisiin, jotta EKYLin ja sen jäsenyhdistysten asioita saadaan mahdollisimman hyvin esille. Liitto avustaa tarvittaessa jäsenyhdistysten lehtiä ja julkaisuja kirjoituksin.

6. Talous
Liiton toimintakulut katetaan Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja projektiluonteisilla muilla tuloilla. Liitto maksaa suurimman osan (2/3) yhdistyksiltä keräämistään jäsenmaksuistaan Suomen Kotiseutuliitolle, sillä jokainen EKYLin jäsenjärjestö on Kotiseutuliiton jäsen.
Liiton toimihenkilönä on osapäivätoiminen järjestösihteeri.
Liiton toimisto sijaitsee Parkvillassa Leppävaarassa osoitteessa Parkvillanpolku 4 02600 Espoo. Tiloista ei makseta vuokraa, sillä järjestösihteeri hoitaa Parkvillan isännöintiä tilojen käyttöoikeuksia vastaan.
Liiton hallitus laatii alkuvuodesta kustakin projektista yksityiskohtaisen suunnitelman ja toiminta sopeutetaan kaupungilta saatujen avustusten mukaan.