Toimintasuunnitelma 2005

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2005

1. Toiminta-ajatus

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto (EKYL) pyrkii kaikessa toiminnassaan:
edistämään jäsenyhdistystensä vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevissa asioissa
edistämään ja vaalimaan espoolaista kotiseutu- ja perinnetoimintaa sekä lisäämään paikallistunnetta espoolaisten keskuudessa
huolehtimaan keskusjärjestönä jäsenyhdistystensä yhteisistä tarpeista ja eduista sekä
harjoittamaan monipuolista yhteistyötä niin kaupungin kuin muiden vastaavaa työtä tekevien organisaatioiden kanssa.

2. Toimintaympäristö

Kaupunginosayhdistystoiminta kattaa EKYLin puitteissa hyvin koko Espoon. Reilusta 60:sta kaupungissa toimivasta alan yhdistyksestä 48 kuuluu jäsenenä EKYLiin. Yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 10 000.

Liitto kehittää yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa espoolaisen kaupunginosatyö edellytyksiä sekä tekemään sitä paremmin tunnetuksi. Kaupunginosayhdistyksissä tehdään monipuolista, palkatonta työtä espoolaisten yhteiseksi hyväksi. Keskeisiä toimintalohkoja ovat kaavoitukseen ja rakentamiseen vaikuttaminen, siivous- ym. ympäristötalkoiden järjestäminen, paikallisen historian ja perinteen keruu sekä kaupunginosan yhteisyyttä lujittavien juhlien ja tapahtumia järjestäminen. EKYL on järjestänyt koko kaupungin kattavia Lystejä jo vuodesta 1985. Tätä ennenkin on kaupungissa ollut vastaavia tapahtumia suppeammissa puitteissa. Lystit ovat foorumi paikallisen kulttuurin esiintuomiselle ja vahvistamiselle.

3. Toimintavuosi 2005

Jatketaan vuonna 2003 aloitettua kotiseututyön ja sen edellytysten kehittämistä. Jo toimintavuotta 2003 leimannut tiukkeneva talous tulee edelleen heijastumaan myös kaupunginosayhdistystyöhön. Edellisen laman jäljiltä kaupungin yhdistyksille ja keskusjärjestölle maksamat avustukset ovat painuneet minimiinsä. EKYL pyrkii vaikuttamaan kaupunkiin niin, että kotiseututoimintaan myönnetyt avustukset voitaisiin pitää vähintään v. 2004 tasolla.

4. Toimintavuoden projektit

4.1 Oma toiminta
Kevätkauden aluksi järjestetään koko jäsenistölle suunnattu seminaari.
Jatketaan vuoden 2003 kehittämisseminaarin ideoiden viemistä käytäntöön
Järjestetään jäsenistön toivomaa koulutusta mm. arkistoinnista
Järjestetään perinteiset Espoon Lystit elo-syyskuun vaihteessa (20.8.-11.9.2005) ja jatketaan näihin liittyen Espoo-päivän (27.8.) tunnetuksi tekemistä yhdessä kaupungin ja jäsenyhdistysten kanssa.
Jatketaan jäsenyhdistysten aktivoimista valmistelemaan omia kotisivujaan ja järjestetään/koordinoidaan tätä koskevaa koulutusta.
Järjestetään sääntömääräiset kokoukset, joiden yhteyteen järjestetään keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.
Osallistutaan kotiseutupäiville kesäkuussa.

4.2 Yhteistyö
Ylläpidetään ja kehitetään yhteistyötä kaupungin virka- ja luottamusmiesten kanssa sekä EOK:n, Suomen Kotiseutuliiton, Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton (Helka), Vantaan kotiseutuliiton samoin kuin espoolaisten yritysten kanssa. Yhteistyötä ylläpidetään myös Espoon kulttuurisäätiöön ja Espoon Puutarhayhdistykseen.
Selvitetään alueneuvottelukuntien toimintaedellytysten kehittämistä yhdessä EOK:n ja EBUF:in kanssa sekä järjestetään tarvittaessa muita yhteisiä tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.
Selvitetään mahdollisuutta avata yhdistysten yhteinen keskustelupalsta ”Koko kylä kasvattaa”-projektin kanssa.
Osallistutaan ”Oppimisesta elinvoimaa – Kaupunginosien Kehittämisverkoston” toimintaan
Järjestetään piha-/puistokilpailu Kanta-Espoon ja Pohjois-Espoo suuralueilla yhdessä teknisen toimen kanssa.

5. Tiedotus
Jäsenyhdistysten ja EKYLin välinen tiedonkulku sekä kokemusten vaihto yhdistysten kesken ovat avainasemassa kotiseututoimintaa kehitettäessä. Vuoden aikana järjestetään tarvittaessa myös puheenjohtajien tapaamisia.
Perinteinen jäsentiedote toimitetaan 4-5 kertaa vuoden aikana. EKYLin kotisivuilla jäsenyhdistyksiä koskevia tietoja päivitetään määräajoin ja kehitetään kotisivujen sisältöä (mm. osiolla Tarinoiden Espoo). Espoon Lystien alla julkaistaan oma lehti ”Meidän Espoo”, jossa Lystien ohella kerrotaan jäsenyhdistysten ajankohtaisista projekteista.
Pidetään yhteyttä liiton toiminnan kannalta keskeisiin tiedotusvälineisiin, jotta EKYLin ja sen jäsenyhdistysten asioita saadaan mahdollisimman hyvin esille. Liitto avustaa tarvittaessa jäsenyhdistysten lehtiä ja julkaisuja kirjoituksin.

6. Talous
Liiton toimintakulut katetaan Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja projektiluonteisilla muilla tuloilla. Liitto maksaa suurimman osan (2/3) yhdistyksiltä keräämistään jäsenmaksuistaan Suomen Kotiseutuliitolle, sillä jokainen EKYLin jäsenjärjestö on Kotiseutuliiton jäsen.
Liiton toimihenkilönä on osapäivätoiminen järjestösihteeri.
Liiton toimisto sijaitsee Parkvillassa Leppävaarassa osoitteessa Parkvillanpolku 4 02600 Espoo. Tiloista ei makseta vuokraa, sillä järjestösihteeri hoitaa Parkvillan isännöintiä tilojen käyttöoikeuksia vastaan.
Liiton hallitus laatii alkuvuodesta kustakin projektista yksityiskohtaisen suunnitelman ja toiminta sopeutetaan kaupungilta saatujen avustusten mukaan.

Hallitus 4.11.2004