Toimintasuunnitelma 2007

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry  (EKYL)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

1. EKYLin toiminnan tarkoitus ja toteuttaminen

Liiton toiminnan tarkoituksena espoolaisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestönä on auttaa jäsenyhdistyksiään menestymään:
edistämällä jäsenyhdistysten vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevissa asioissa
edistämällä ja vaalimalla espoolaista kotiseutu- ja perinnetoimintaa sekä lisäämällä paikallistunnetta espoolaisten keskuudessa
huolehtimalla keskusjärjestönä jäsenyhdistystensä yhteisistä tarpeista ja eduista sekä
harjoittamalla monipuolista yhteistyötä niin kaupungin kuin muiden vastaavaa työtä tekevien organisaatioiden kanssa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto edistää asukkaiden toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia oman asuinympäristönsä parantamiseksi tekemällä aloitteita ja esityksiä, sekä antamalla lausuntoja. Liitto pyrkii vaikuttamaan Espoon kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon toimimalla yhteistyössä viranomaisten, luottamushenkilöiden ja yksityisten tahojen kanssa. Harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä kerää ja tallentaa kotiseutuunsa liittyvää perinnetietoa.

2. Toiminta

Liiton toimintaa tullaan kehittämään niin, että säännöissä määritelty toiminnan tarkoitus ja toteutus tulee toiminnan pohjaksi. Pyritään tekemään liiton toiminta tunnetuksi ja tukea jäsenyhdistyksille tullaan lisäämään sekä vahvistamaan. Luodaan yhteydet kaupungin päättäjiin sekä virkamiehiin. Kolmannen sektorin kanssa toimintaa tullaan kehittämään ja hakemaan erilaisia yhteistyömuotoja projektien avulla.

Liiton toimintaa vahvistetaan verkkoviestintää kehittämällä, luodaan yhteydet lehdistöön ja muuhun mediaan, hyödynnetään hallituksen jäsenten osaamispääomaa, järjestetään erilaisia koulutustilaisuuksia ja pyritään hankkimaan erilaisia projekteja liiton talouden vahvistamiseksi.
3. Yhteistyö

Laajennetaan suhteiden luomista kaupungin ja hallintokuntien johtoon (esim. kaupunkisuunnittelu, tekninen toimi yms.), jotta kaupunginosayhdistystoiminnan merkitys alettaisiin ymmärtää vahvuutena Espoon kaupungin kehittämisessä.

Lisätään yhteistyötä Helkan ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa ja pyritään käynnistämään yhteisiä projekteja ko. tahojen kanssa. Pyritään luomaan suhteita muualla Suomessa toimiviin kaupunginosayhdistyksiin. Yhteistyötä ylläpidetään myös Espoon kulttuurisäätiön.

Espoon kaupungin kanssa jatketaan Espoon 550-vuotis juhliin liittyvien projektien ideointi ja toteutus jäsenyhdistysten kanssa.

Vuoden aikana järjestetään jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaamisia 1-2 kertaa ja muita tapaamisia ajankohtaisista asioista.

Pyritään saamaan Kaupunkipolut osaksi EKYLin toimintaa ja kehittämään uusia polkuja sekä lisäksi pyritään tiivistämään yhteistyötä Espoon koulujen kanssa kaupunkipolkujen hyödyntämisessä paikallistuntemuksen ja historiallisuuden lisäämiseksi oppilaille ja sitä kautta espoolaisille perheille kotiutumisen edistämiseksi.

Osallistutaan PKS 2017–hankkeeseen yhdessä HELKAn ja muiden toimijoiden kanssa.

Järjestetään yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa perinteiset Espoon Lystit elo-syyskuun vaihteessa 22. kerran. Lystit ovat foorumi paikallisen hengen ja kulttuurin esiintuomiselle ja vahvistamiselle sekä julkaisemaan Meidän Espoo -lehti. Lystiperinteeseen liittyen jatketaan Espoo-päivän (27.8.) tunnetuksi tekemistä yhdessä kaupungin ja jäsenyhdistysten kanssa.

Osallistutaan kotiseutupäiville Salossa. Päivien teemana on ”Savumerkistä kännykkään”.
Kotiseutupäivät pidetään 9.-12.8.2007.

4. Jäsenistö ja hallinto

Liiton toiminta kattaa hyvin koko kaupungin. Yli 60 espoolaisesta kaupunginosayhdistyksestä 48 kuuluu jäsenenä liittoon. Yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 10~000.

Järjestetään sääntömääräiset kokoukset, joiden yhteyteen järjestetään keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Liiton hallitus kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta, mutta tarvittaessa useamminkin.

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja kahdeksan heidän henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimii järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu koko hallitukselle.  Hallitus voi asettaa erilaisia toimikuntia valmistelemaan ja vahvistamaan liiton toimintaa.

5. Koulutus

Liitto järjestää jäsenyhdistystensä jäsenille erilaisia koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, verkkoviestinnästä tai muista kohdennetuista aiheista esim. järjestyksenvalvoja koulutus, kokoustekniikka. Lisäksi pyritään tiivistämään yhteistyötä koulutuksen osalta HELKAn kanssa.

6. Tiedotus

Perinteinen jäsentiedote toimitetaan 4-5 kertaa vuoden aikana kirjallisena ja sähköpostilla. EKYLin kotisivuilla jäsenyhdistyksiä koskevia tietoja päivitetään säännöllisesti.

Liiton verkkoviestintää kehitetään ja vahvistetaan sitä tiedottamisen kanavana, josta saa ajantasaista tietoa niin liiton kuin sen jäsenyhdistystenkin toiminnasta.

Espoon Lystien alla julkaistaan oma lehti ”Meidän Espoo”, jossa Lystien ohella kerrotaan jäsenyhdistysten ajankohtaisista asioista.

Pidetään yhteyttä liiton toiminnan kannalta keskeisiin tiedotusvälineisiin, jotta EKYLin ja sen jäsenyhdistysten asioita saadaan mahdollisimman hyvin esille.

7. Talous

Liiton toimintakulut katetaan Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja projektiluonteisilla muilla tuloilla.

Tulopohjan laajentamiseksi pyritään hankkimaan erilaisia projekteja, jotta liiton toimintaa voidaan laajentaa tulopohjan kasvattamisen myötä. Liiton järjestösihteeri laatii kustakin projektista yksityiskohtaisen suunnitelman, jonka hallitus hyväksyy.

8. Vuokrauspalvelu

EKYL hoitaa Parkvillan ja Albergan isännöintiin liittyvät tehtävät sekä kehittää vuokrauspalvelua entistä asiakasystävällisemmäksi.

9. Henkilöstö

Liiton toimihenkilöinä on määräaikainen osapäivätoiminen järjestösihteeri ja osa-aikainen päivystäjä Albergassa

Liiton toimisto sijaitsee Parkvillassa Leppävaarassa osoitteessa Parkvillanpolku 4
02600 Espoo.