Toimintasuunnitelma 2008

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

1. Tarkoitus ja toiminta

Liiton toiminnan tarkoituksena espoolaisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestönä on auttaa jäsenyhdistyksiään menestymään:
– edistämällä jäsenyhdistystensä vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevissa asioissa
– edistämällä ja vaalimalla espoolaista kotiseutu- ja perinnetoimintaa sekä lisäämällä paikallistunnetta espoolaisten keskuudessa
– huolehtimalla keskusjärjestönä jäsenyhdistystensä yhteisistä tarpeista ja eduista sekä
– harjoittamalla monipuolista yhteistyötä niin kaupungin kuin muiden vastaavaa työtä tekevien organisaatioiden kanssa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto edistää asukkaiden toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia oman asuinympäristönsä parantamiseksi tekemällä aloitteita ja esityksiä, sekä antamalla lausuntoja. Liitto pyrkii vaikuttamaan Espoon kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon toimimalla yhteistyössä viranomaisten, luottamushenkilöiden ja yksityisten tahojen kanssa. Liitto harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä kerää ja tallentaa kotiseutuunsa liittyvää perinnetietoa.

2. Jäsenistö

Liiton toiminta kattaa hyvin koko kaupungin. Yli 60 espoolaisesta kaupunginosayhdistyksestä 48 kuuluu jäsenenä liittoon. Yhteenlaskettu henkilömäärä on noin 10 000.

Vuoden aikana järjestetään jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaamisia 1-2 kertaa ja muita tapaamisia ajankohtaisista asioista. Tapaamisiin liitetään virkistävä osio, jolla halutaan kiittää ja palkita vapaaehtoistyötä tekeviä jäsenyhdistysten puheenjohtajia.

Jäsenyhdistyksiä kiinnostavista aiheista järjestetään toiveiden ja tarpeen mukaan 1-2 tilaisuutta vuodessa.

3. Toiminta

Liitto palvelee ja tukee jäsenyhdistyksiään yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Käytännön tukea lisätään entisestään ja palveluita monipuolistetaan. Samalla tehdään liiton toimintaa entistä tunnetummaksi jäsenyhdistysten keskuudessa. Luotuja yhteyksiä kaupungin päättäjiin sekä virkamiehiin ylläpidetään ja vahvistetaan. Kolmannen sektorin kanssa haetaan erilaisia yhteistyömuotoja projektien avulla ja muuta yhteistyötä kehitetään.

3.1. Tiedotus

Vahvistetaan Liiton tiedotusta ja toimintaa verkkoviestintää kehittämällä mm. www-sivujen sisällön kehittämisellä ja ajankohtaista tiedottamista sähköisesti lisäämällä. Viestintää kehitetään myös Liiton toiminnasta tiedottamisessa Espoon alueella toimivissa viestimissä ja tämän vahvistamiseksi lisätään yhteyksiä lehdistöön ja muuhun mediaan.

Perinteinen jäsentiedote toimitetaan 4-5 kertaa vuoden aikana kirjallisena ja sähköpostilla. EKYLin kotisivuilla jäsenyhdistyksiä koskevia tietoja päivitetään säännöllisesti. Puheenjohtajille viestitään verkon avulla nopeaa reagointia vaativista asioista jäsenkirjeiden välillä.

Liiton verkkoviestintää kehitetään ja vahvistetaan tiedottamisen ja vuorovaikutuksen kanavana, josta saa ajantasaista tietoa niin Liiton kuin sen jäsenyhdistystenkin toiminnasta.

3.2. Koulutus

Liitto järjestää jäsenyhdistystensä jäsenille koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, verkkoviestinnästä ja esim. järjestyksenvalvonnasta sekä kokoustekniikasta.

3.3. Espoon Lystit

Liitto järjestää yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa perinteiset Espoon Lystit elo-syyskuun vaihteessa 23. kerran. Lystit ovat foorumi paikallisen hengen ja kulttuurin esiintuomiselle ja vahvistamiselle. Lystiperinteeseen liittyen jatketaan Espoo-päivän (27.8.) tunnetuksi tekemistä yhdessä kaupungin ja jäsenyhdistysten kanssa.

3.4. ESPOO 550

Espoon 550 juhlavuoden tapahtumia valmistellaan ja toteutetaan jäsenyhdistysten kanssa. Juhlavuoden ohjelmassa on Liiton koordinoimana ja yhdessä jäsenyhdistysten kanssa toteutettavana opastettuja kotikaupunkipolkukierroksia sekä kartanokierros. Yhteistyössä Espoon kaupungin kiinteistöpalvelun kanssa toteutetaan Parkvillan avoimet ovet keväällä ja syksyllä.

3.5. Kotikaupunkipolut

Liitto hakee avustusta tai muuta rahoitusta Kotikaupunkipolkujen esitteiden uuden painoksen kustannuksiin. Uusiin painoksiin sisällytetään uudet jo valmistellut polut. Lisäksi hyödynnetään kaupunkipolkuja yhteistyössä Espoon koulujen kanssa. Kaupunkipolkuesitteitä voidaan tarjota käyttöön paikallistuntemuksen ja historiallisen tietoisuuden lisäämisessä, mm. Espoon kaupungin koululaisille suunnatun kotiseutua tutuksi tekevän kulttuuri- ja liikuntapolkuhankkeelle KULPS! Juhlavuoden opastetuilla kotikaupunkipolkukävelyillä halutaan edistää espoolaisten perheiden kotiutumista ja lisäämään tietoutta omasta asuinympäristöstä.

3.6. Vuokrauspalvelu

EKYL hoitaa Espoon kaupungin omistamien Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon isännöintiin liittyvät tehtävät sekä kehittää vuokrauspalvelua entistä asiakasystävällisemmäksi sekä lisää tietoutta vuokraustoiminnasta EKYLin verkkosivustolla ja asiakkaille jaettavilla esitteillä. Kotiseututalo Parkvillan osalta otetaan käyttöön sähköinen varausjärjestelmä.

3.7. Alueneuvottelukuntatoiminta

Liitto vaikuttaa alueneuvottelukuntien toiminnan kehittämisessä siten, että se vahvistaa kansalaisdemokratian toteutumista.

4. Organisaatio

Liitto järjestää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joiden yhteyteen järjestetään keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

4.1. Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimii järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu hallitukselle.

Liiton hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa. Hallituksella on myös käytettävissään verkkoviestintäympäristö, jossa on mm. hallituksen sisäinen keskustelupalsta ja kokousarkisto.

Liiton toimintaa kehittämään v. 2007 perustettu strategiaryhmä valmistelee Liitolle pitkäaikaista visiota ja kirkastaa toiminta-ajatusta niin että säännöissä määritelty toiminnan tarkoitus ja toteutus selkeytyvät toiminnassa. Tulos tuodaan valmistelun jälkeen esityksenä hallituksen päätettäväksi.

4.2. Henkilöstö

Liiton toimihenkilöinä on osa-aikainen järjestösihteeri ja osa-aikainen päivystäjä Albergan kartanossa.

Liiton toimisto sijaitsee Kotiseututalossa Parkvillassa Leppävaarassa.

4.3 Työryhmät

Hallitus asettaa tarvittaessa työryhmiä valmistelemaan ja vahvistamaan liiton toimintaa. Hallitus pyrkii hyödyntämään jäsentensä ja tarvittaessa jäsenyhdistystensä osaamispääomaa työryhmätyöskentelyssä. Ryhmät valmistelevat aihealueensa asioita hallituksen käsittelyyn. Työryhmien aihealueita ovat talous, strategia, hankkeet, koulutus, kotiseututuntemus, kotikaupunkipolut, perinneasiat ja alueneuvottelukuntatyöskentely. Ryhmien aihealueita voidaan lisätä tarpeen tullen jo toimivien ryhmien rinnalle.

5.  Yhteistyö

Laajennetaan yhteyksiä kaupungin ja hallintokuntien johtoon, jotta kaupunginosayhdistystoiminnan merkitys ymmärrettäisiin vahvuutena Espoon kaupungin kehittämisessä.

Lisätään yhteistyötä naapurikaupunkien Helsingin ja Vantaan kotiseutuyhdistysten sekä Suomen Kotiseutuliiton kanssa tavoitteena tietojen vaihto ja mahdolliset yhteiset hankkeet. Luodaan yhteyksiä myös muualla Suomessa toimiviin kaupunginosayhdistyksiin. Perinneasioissa tehdään yhteistyötä Espoon Perinneyhdistys Aurora ry:n kanssa.

Osallistutaan Suomen Kotiseutuliiton järjestämille kotiseutupäiville Siika-Pyhäjokialueella.  Päivien teemana on Tervasta teräkseen. Kotiseutupäivät pidetään 6.-10.8.2008.

6. Talous

Liiton toimintakulut muodostuvat pääosin palkoista, avustuksista jäsenyhdistyksille sekä palvelujen ja tarvikkeiden hankinnasta.

Liiton toiminta rahoitetaan Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja palveluista sekä hankkeista saatavilla tuloilla.