Toimintasuunnitelma 2011

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

1. Tarkoitus ja toiminta

Liiton toiminnan tarkoituksena espoolaisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestönä on auttaa jäsenyhdistyksiään menestymään:
– edistämällä jäsenyhdistystensä vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevissa asioissa
– edistämällä ja vaalimalla espoolaista kotiseutu- ja perinnetoimintaa sekä lisäämällä paikallistunnetta espoolaisten keskuudessa
– huolehtimalla keskusjärjestönä jäsenyhdistystensä yhteisistä tarpeista ja eduista sekä
– harjoittamalla monipuolista yhteistyötä niin kaupungin kuin muiden vastaavaa työtä tekevien organisaatioiden kanssa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto edistää asukkaiden toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia oman asuinympäristönsä parantamiseksi tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja. Liitto pyrkii vaikuttamaan Espoon kaupungin kehittämiseen yhteistyössä viranomaisten, luottamushenkilöiden ja yksityisten tahojen kanssa. Liitto harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä kerää ja tallentaa kotiseutuunsa liittyvää perinnetietoa.

2. Jäsenistö

Liiton toiminta kattaa hyvin koko kaupungin. Yli 60 espoolaisesta kaupunginosayhdistyksestä 45 kuuluu jäsenenä liittoon. Liitto pyrkii edelleen parantamaan kaupunginosayhdistysten verkoston kattavuutta.

Vuoden aikana järjestetään jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaamisia 1-2 kertaa ja muita tapaamisia ajankohtaisista asioista. Tapaamisiin liitetään virkistävä osio, jolla halutaan kiittää ja palkita vapaaehtoistyötä tekeviä jäsenyhdistysten puheenjohtajia.

Jäsenyhdistyksiä kiinnostavista aiheista järjestetään toiveiden ja tarpeen mukaan 1-2 tilaisuutta vuodessa.

3. Toiminta

Liitto palvelee ja tukee jäsenyhdistyksiään yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Käytännön tukea lisätään entisestään ja palveluita monipuolistetaan. Samalla tehdään liiton toimintaa entistä tunnetummaksi jäsenyhdistysten keskuudessa sekä kehitetään ja ideoidaan uusia toimintamuotoja.

Luotuja yhteyksiä kaupungin päättäjiin sekä virkamiehiin ylläpidetään ja vahvistetaan. Yhteistyötä kehitetään kolmannen sektorin kanssa.

3.1. Tiedotus

Vahvistetaan Liiton tiedotusta ja toimintaa verkkoviestintää kehittämällä mm. www-sivujen sisällön kehittämisellä ja ajankohtaista tiedottamista sähköisesti lisäämällä. Viestintää kehitetään myös Liiton toiminnasta tiedottamisessa Espoon alueella toimivissa viestimissä ja tämän vahvistamiseksi lisätään yhteyksiä lehdistöön ja muuhun mediaan.

Perinteinen jäsentiedote toimitetaan 4-5 kertaa vuoden aikana kirjallisena ja sähköpostilla. EKYLin kotisivuilla jäsenyhdistyksiä koskevia tietoja päivitetään säännöllisesti. Puheenjohtajille viestitään verkon avulla nopeaa reagointia vaativista asioista jäsenkirjeiden välillä.

Liiton verkkoviestintää kehitetään ja vahvistetaan tiedottamisen ja vuorovaikutuksen kanavana, josta saa ajantasaista tietoa niin Liiton kuin sen jäsenyhdistystenkin toiminnasta.

3.2. Koulutus

Liitto järjestää jäsenyhdistystensä jäsenille koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, esim. verkkoviestinnästä, järjestyksenvalvonnasta, asukasvaikuttamisesta ja yhdistyksen hallintoon liittyvistä ajankohtaisista teemoista.

3.3. Espoo-päivä

Liitto on mukana Espoo-päivän (27.8.) vietossa yhdessä kaupungin, jäsenyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

3.4. Kotikaupunkipolut

Liitto kannustaa jäsenyhdistyksiään laatimaan alueellisia kotikaupunkipolkusuunnitelmia ja –esitteitä ja toimii koordinoivana tahona polkujen suhteen.

3.5. Vuokrauspalvelu

EKYL hoitaa Espoon kaupungin omistamien Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon isännöintiin liittyvät tehtävät.

3.6. Asukasvaikuttaminen

Liitto toimii yhdessä asukasfoorumien kanssa lisätäkseen asukasosallistumista ja –vaikuttamista suuralueilla. Liitto edistää alueellisten demokraattisten asukasvaikuttamistapojen järjestämistä Espoossa.

3.7. Kotiseutututkimus

Yhtenä Espoon Seudun Kulttuurisäätiön perustajana EKYL on mukana ohjaamassa avustuksia mm. kotiseutututkimukseen.

4. Organisaatio

Liitto järjestää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joiden yhteyteen järjestetään keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

4.1. Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimii järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu hallitukselle.

Liiton hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa. Hallituksella on myös käytettävissään verkkoviestintäympäristö, jossa on mm. hallituksen sisäinen keskustelupalsta ja kokousarkisto.

4.2. Henkilöstö

Liiton toimihenkilöinä on osa-aikainen järjestösihteeri ja osa-aikainen päivystäjä Albergan kartanossa.

Liiton toimisto sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa.

4.3 Työryhmät

Hallitus asettaa tarvittaessa työryhmiä valmistelemaan ja vahvistamaan liiton toimintaa. Hallitus pyrkii hyödyntämään jäsentensä ja tarvittaessa jäsenyhdistystensä osaamispääomaa työryhmätyöskentelyssä. Ryhmät valmistelevat aihealueensa asioita hallituksen käsittelyyn. Työryhmien aihealueita ovat talous, strategia, hankkeet, koulutus, kotiseututuntemus, kotikaupunkipolut, perinneasiat ja asukasvaikuttaminen. Ryhmien aihealueita voidaan lisätä tarpeen tullen jo toimivien ryhmien rinnalle.

Liiton toimintaa kehittämään perustettu strategiaryhmä valmistelee Liitolle pitkäaikaista visiota ja kirkastaa toiminta-ajatusta niin että säännöissä määritelty toiminnan tarkoitus ja toteutus selkeytyvät toiminnassa.

5.  Yhteistyö

Laajennetaan yhteyksiä kaupungin ja hallintokuntien johtoon, jotta kaupunginosayhdistystoiminnan merkitys ymmärrettäisiin vahvuutena Espoon kaupungin kehittämisessä.

Lisätään yhteistyötä naapurikaupunkien Helsingin ja Vantaan kotiseutuyhdistysten sekä Suomen Kotiseutuliiton kanssa tavoitteena tietojen vaihto ja mahdolliset yhteiset hankkeet. Luodaan yhteyksiä myös muualla Suomessa toimiviin kaupunginosayhdistyksiin.

Osallistutaan Suomen Kotiseutuliiton järjestämille valtakunnallisille kotiseutupäiville.

6. Talous

Liiton toimintakulut muodostuvat pääosin palkoista sekä palvelujen ja tarvikkeiden hankinnasta.

Liiton toiminta rahoitetaan Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja palveluista sekä hankkeista saatavilla tuloilla.