Toimintasuunnitelma 2014

Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry (EKYL)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

1. Tarkoitus ja toiminta

Liiton toiminnan tarkoituksena espoolaisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestönä on auttaa jäsenyhdistyksiään menestymään edistämällä jäsenyhdistystensä vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevissa asioissa, edistämällä ja vaalimalla espoolaista kotiseutu- ja perinnetoimintaa sekä lisäämällä paikallistunnetta espoolaisten keskuudessa, huolehtimalla keskusjärjestönä jäsenyhdistystensä yhteisistä tarpeista ja eduista sekä harjoittamalla monipuolista yhteistyötä niin kaupungin kuin muiden vastaavaa työtä tekevien organisaatioiden kanssa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto pyrkii vaikuttamaan Espoon kaupungin kehittämiseen yhteistyössä viranomaisten, luottamushenkilöiden ja yksityisten tahojen kanssa. Liitto harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä kerää ja tallentaa kotiseutuunsa liittyvää perinnetietoa. Liitto voi myös tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asukkaiden toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseksi.

2. Jäsenistö

Liiton toiminta kattaa hyvin koko kaupungin. Yli 60 espoolaisesta kaupunginosayhdistyksestä 45 kuuluu jäsenenä liittoon. Jäsenyhdistysten jäsenmäärä vaihtelee alle 100 jäsenestä yli 500 jäseneen. Liitto pyrkii lisäämään jäsenmääräänsä ja parantamaan kaupunginosayhdistysten verkoston kattavuutta mm. rohkaisemalla asukkaita perustamaan yhdistyksiä sellaisille uusille asuinalueille joilla toimintaa ei vielä ole.

Vuoden aikana järjestetään jäsenyhdistysten puheenjohtajien tapaamisia 1-2 kertaa ja muita tapaamisia ajankohtaisista asioista tarpeen mukaan. Tapaamisiin liitetään virkistävä osio, jolla halutaan kiittää ja palkita vapaaehtoistyötä tekeviä jäsenyhdistysten puheenjohtajia. Jäsenyhdistyksiä kiinnostavista aiheista järjestetään toiveiden ja tarpeen mukaan 1-2 tilaisuutta vuodessa.

3. Toiminta

Liitto palvelee ja tukee jäsenyhdistyksiään yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa. Käytännön tukea lisätään entisestään ja palveluita monipuolistetaan jäsenyhdistysten esittämien toiveiden mukaisesti. Samalla tehdään liiton toimintaa entistä tunnetummaksi jäsenyhdistysten keskuudessa sekä kehitetään ja ideoidaan uusia toimintamuotoja.

Luotuja yhteyksiä kaupungin päättäjiin sekä virkamiehiin ylläpidetään ja vahvistetaan. Yhteistyötä muiden yhdistystoimijoiden kanssa kehitetään edelleen.

3.1. Tiedotus

Liiton tiedotusta ja toimintaa pyritään vahvistamaan www-sivujen sisällön lisäämisellä ja päivittämisellä sekä tehostamalla sähköistä viestintää. Liiton ja jäsenyhdistysten toiminnasta tiedotetaan esimerkiksi Liiton omassa kumppaniosiossa Länsiväylän verkkosivustolla sekä Liiton Facebook-sivulla. Viestintää pyritään kehittämään myös Liiton toiminnasta tiedottamisessa Espoon alueella toimivissa viestimissä lisäämällä yhteyksiä lehdistöön ja muuhun mediaan.

Jäsentiedottaminen tapahtuu sähköpostilla. Vuosikokouskutsut lähetetään myös kirjepostina. EKYLin kotisivuilla olevat jäsenyhdistysten yhteystiedot päivitetään säännöllisesti. Puheenjohtajille viestitään verkon avulla nopeaa reagointia vaativista asioista jäsenkirjeiden välillä.

Liiton verkkosivuja kehitetään ja vahvistetaan tiedottamisen ja vuorovaikutuksen kanavana, josta saa ajantasaista tietoa niin Liiton kuin sen jäsenyhdistystenkin toiminnasta.

3.2. Koulutus

Liitto järjestää jäsenyhdistystensä jäsenille koulutustilaisuuksia esim. järjestyksenvalvonnasta tai yhdistyksen hallintoon ja toimintaan liittyvistä ajankohtaisista teemoista tarpeen ja kysynnän mukaan.

3.3. Espoo-päivä

Liitto on mukana Espoo-päivän vietossa yhdessä kaupungin, jäsenyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

3.4. Kotikaupunkipolut

Liitto kannustaa jäsenyhdistyksiään laatimaan alueellisia kotikaupunkipolkusuunnitelmia ja -esitteitä ja toimii tarvittaessa koordinoivana tahona polkujen suhteen. Kotikaupunkipolkuihin liittyviin hankkeisiin haetaan erillisrahoitusta.

3.5. Viljelypalstat

Liitto avustaa yhdistyksiä neuvotteluissa kaupungin kanssa jäsenyhdistysten toimialueilla sijaitsevien kaupungin viljelypalstojen siirtämisestä yhdistysten hoidettaviksi sekä palstatoiminnan kehittämisestä.

3.6. Vuokrauspalvelu

EKYL hoitaa Espoon kaupungin omistamien Kotiseututalo Parkvillan ja Albergan kartanon vuokraustoimintaan liittyvät tehtävät.

3.7. Asukasvaikuttaminen

Liitto pyrkii edistämään mahdollisuuksia asukasosallistumiseen ja -vaikuttamiseen suuralueilla. Liitto pyrkii vahvistamaan ja kehittämään yhteyksiä kaupunkiin asukasvaikuttamisasioissa sekä edistämään alueellisten demokraattisten asukasvaikuttamistapojen järjestämistä Espoossa. Liitolla on kaksi jäsentä Espoon Asukasfoorumityöryhmässä. Liiton puheenjohtaja toimii ryhmän puheenjohtajana.

3.8. Kotiseutututkimus

Yhtenä Espoon Seudun Kulttuurisäätiön perustajana EKYL on mukana ohjaamassa avustuksia mm. kotiseutututkimukseen. Liitto tekee kotiseutuasioissa yhteistyötä muiden toimijoiden, esimerkiksi Espoon Perinneyhdistys Aurora ry:n kanssa.

4. Organisaatio

Liitto järjestää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, joiden yhteyteen pyritään järjestämään alustuksia ajankohtaisista aiheista.

4.1. Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimii järjestösihteeri. Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu hallitukselle.

Liiton hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

4.2. Henkilöstö

Liiton toimihenkilöinä on osa-aikainen järjestösihteeri ja osa-aikainen
päivystäjä Albergan kartanossa.

Liiton toimisto sijaitsee Kotiseututalo Parkvillassa Leppävaarassa.

4.3 Työryhmät

Hallitus asettaa tarvittaessa työryhmiä valmistelemaan ja vahvistamaan liiton toimintaa. Hallitus pyrkii hyödyntämään jäsentensä ja tarvittaessa jäsenyhdistystensä osaamista työryhmätyöskentelyssä. Työryhmät valmistelevat aihealueensa asioita hallituksen käsittelyyn. Työryhmien aihealueita ovat mm. talous, koulutus, ja perinneasiat. Uusia työryhmiä voidaan tarpeen tullen perustaa jo toimivien ryhmien rinnalle.

5. Yhteistyö

Laajennetaan yhteyksiä kaupungin ja hallintokuntien johtoon, jotta kaupunginosayhdistystoiminnan merkitys ymmärrettäisiin vahvuutena Espoon kaupungin kehittämisessä.

Lisätään yhteistyötä naapurikaupunkien, Helkan (Helsingin kaupunginosayhdistykset ry) ja Vantaan kotiseutuliiton sekä Suomen Kotiseutuliiton kanssa tavoitteena tietojen vaihto ja mahdolliset yhteiset hankkeet. Luodaan yhteyksiä myös muualla Suomessa toimiviin kaupunginosayhdistyksiin.

EKYL on Suomen Kotiseutuliiton jäsen ja Liitolla on pysyvä edustajan paikka Suomen Kotiseutuliiton valtuustossa. Lisäksi liitolla on edustaja Kaupunkityön jaostossa. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Suomen Kotiseutuliiton järjestämille valtakunnallisille kotiseutupäiville.

6. Talous

Liiton toimintakulut muodostuvat pääosin palkoista sekä palvelujen ja tarvikkeiden hankinnasta.

Liiton toiminta rahoitetaan Espoon kaupungin avustuksilla, jäsenmaksuilla ja palveluista sekä hankkeista saatavilla tuloilla.